Valmieras novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma Bastiona ielā 24, Valmierā, nedzīvojamās telpas Nr.98 nomas tiesību iegūšanu

PAPILDINĀTS 18.08.2023.

IZSOLE NOSLĒGUSIES.

Nekustamā īpašuma – Bastiona ielā 24, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 001 2001, ēkas, kadastra apzīmējums 9601 001 2001 001, trešā stāva nedzīvojamās telpas Nr.98 ar kopējo platību 15,7 m2, 09.08.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “URO SOLUTION”, reģistrācijas Nr.44103086963, un SIA “MARVEJS”, reģistrācijas Nr.44103116806, abi kopā, ar nosolīto telpu nomas maksu 6,19 euro/m2 mēnesī plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma Bastiona ielā 24, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 001 2001, ēkas ar kadastra apzīmējumu 9601 001 2001 001, vienas trešā stāva nedzīvojamās telpas Nr.98 nomas tiesību iegūšanu.

 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Bastiona ielā 24, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 001 2001, ēkas ar kadastra apzīmējumu 9601 001 2001 001, viena trešā stāva nedzīvojama telpa Nr.98 ar kopējo platību 15,7 m2, kuras nomas tiesības tiek izsolītas pirmajā mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – Izsole),
  1. Izsoles nosacītā nomas maksa (izsoles sākuma cena) par 1 m2  telpas ir 6,09 EURbez PVN mēnesī;
  1. Izsoles solis – 0,10 EUR par 1 m² telpu bez PVN;
 2. Papildus nomas maksai nomnieks katru mēnesi maksā Pašvaldībai par šādiem patērētiem pakalpojumiem nekustamā īpašumā: elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un kanalizāciju, atbilstoši to faktiski patērētajam apjomam, nekustamā īpašuma nodokli un pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Latvijas Republikā noteiktai nodokļa likmei.
 3. Nomas objekta nomas termiņš – 3 (trīs) gadi.
 4. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – ārstniecības pakalpojumu sniegšanas telpas (ēkas ar kadastra apzīmējumu 9601 001 2001 001 galvenais lietošanas veids – 1264 ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas).
 5. Izsoles veids – nekustamā īpašuma pirmā mutiskā nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
 6. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2023.gada 7.augustam plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti klātienē iesniedzami Valmieras novada pašvaldībā Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai nosūtot pa pastu Pašvaldībai uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novads, LV-4201, vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz .
 7. Izsole notiks 2023.gada 9.augustā plkst.10.30, Valmieras novada pašvaldības administrācijas ēkā,  Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, pirmā stāva zālē.
 8. Ar Nomas objektu var iepazīties klātienē, iepriekš sazinoties ar Pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes struktūrvienības “Īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa” vecāko nekustamo īpašumu speciālisti (telpu noma) Eviju Stračinsku, tālrunis +371 25618630, e-pasts: un vienojoties par apskates laiku.