Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma zemes vienības daļas “Viesturi” nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma zemes vienības daļas “Viesturi”, Dikļu pagasts, Valmieras novads PIRMO MUTISKO NOMAS TIESĪBU IZSOLI

 1. Izsoles objekts – nekustamā īpašuma “Viesturi”, Dikļu pagasts, Valmieras novads, kadastra Nr.9652 005 0276, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9652 005 0276, daļa 4,2952 ha platībā, turpmāk tekstā – izsoles objekts, kas tiek izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
  1.1. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam tiek noteikta EUR 300
  1.2. Izsoles solis izsoles objektam – EUR 50,00.
 2. Nomas objektu izmantošanas mērķis – lauksaimniecība.
 3. Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
 4. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2022.gada 27.maija plkst.8.30. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Valmieras novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2022.gada 27.maijam plkst.8.30. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.
 6. Izsole notiks 2022.gada 27.maijā plkst.9.00 Valmieras novada pašvaldības telpās, adrese Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2022.gada 26.maijam plkst.15.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
 7. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumu 6.nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Valmieras novada pašvaldības mājas lapā www.valmierasnovads.lv).
 8. Nomas līguma projekts pielikumā.
 9. Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates laiku pa tālruni +371 27321437, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: