Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma zemes vienības daļas “Skujiņas”, Kocēnu pagasts, nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma zemes vienības daļas “Skujiņas”, Kocēnu pagasts, nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma zemes vienības daļas “Skujiņas”, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, PIRMO MUTISKO NOMAS TIESĪBU IZSOLI

 1. Izsoles objekts – nekustamā īpašuma “Skujiņas”, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, kadastra Nr.9664 003 0061, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 003 0061 daļa 11,38 ha platībā, turpmāk tekstā – izsoles objekts, kas tiek izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
  1.1. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam tiek noteikta 796,60 euro.
  1.2. Izsoles solis izsoles objektam –50,00 euro.
 2. Nomas objektu izmantošanas mērķis – lauksaimniecība.
 3. Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
 4. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2022.gada 3.jūnija plkst.8.30. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Valmieras novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2022.gada 3.jūnija plkst.8.30. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.
 6. Izsole notiks 2022.gada 3.jūnijā plkst.9.30 Valmieras novada pašvaldības telpās, adrese Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
 7. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumu punktu 6.nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Valmieras novada pašvaldības mājas lapā www.valmierasnovads.lv).
 8. Nomas līguma projekts pielikumā.
 9. Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Kocēnu apvienības Saimnieciskās nodaļas vadītājs Valdis Suharevs, tālrunis +371 26442994, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: