Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas “Jurisoni 1” otro mutisko nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 09.06.2023.

IZSOLE NOSLĒGUSIES.

Nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas “Jurisoni 1”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9684 001 0115, iznomājamā platība 2 ha otrā nomas tiesību izsole 07.06.2023. ir beigusies bez rezultāta, jo netika saņemts neviens nomas tiesību pretendenta pieteikums.

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas “Jurisoni 1”, Skaņkalnes pagasts, Valmieras novads, OTRO MUTISKO NOMAS tiesību izsoli

1.Izsoles objekts – nekustamā īpašuma “Jurisoni 1”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9684 001 0115 sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9684 001 0115, daļa 2 ha platībā.

2. Izsoles objekts tiek izsolīts otrajā atklātā mutiskā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).

2.1. Izsoles objekta nomas tiesību izsoles sākumcena vienam gadam tiek noteikta 120,00 EUR bez PVN;

2.2. Izsoles solis Izsoles objektam – 50,00 EUR.

3. Izsoles objekta izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība /kods0101/

4. Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.

5. Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR apmērā.

6. Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2023.gada 5.jūnijam plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Mazsalacas apvienības pārvaldē Pērnavas iela 4, Mazsalacā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

7. Izsole notiks 2023.gada 7.jūnijā plkst.10.00 Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2023.gada 5.jūnija plkst.17.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

8. Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Mazsalacas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dace Stepanova, tālr. 64207845, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: