Valmieras novada pašvaldība izsludina Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811002, telpu un zemes pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

26.10.2022.

PAPILDINĀTS

Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 002, telpu daļas un zemes pirmās rakstiskās nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir SIA “Baltic buildings”, reģistrācijas Nr.44103119198, ar nosolīto nekustamā īpašuma nomas maksu 698,97 euro mēnesī plus pievienotās vērtības nodoklis.


Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam – investīciju objektam – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 013 1811, daļai, kas sastāv no vienas ražošanas ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 002, telpu daļas platība 4426 m2 un ar ēkas ekspluatāciju piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 9601 013 1811, daļas 8418 m2, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 5202 m2 platībā.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2022.gada 18.oktobrim plkst.17.00:

  1. personīgi nododot Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai
  2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 11.04.2022. plkst. 9.00).

Izsole notiek 2022.gada 20.oktobrī plkst.13.40,Valmieras novada pašvaldībā,Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, vai ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumu kopumu, attālināti videokonferences režīmā, Komisijai tās sēdē atverot pretendentu iesniegtos rakstiskos pieteikumus.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: .