Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Osta” sastāvā esošās zemes vienības un ēkas nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 20.04.2023.

IZSOLE NOSLĒGUSIES.

Nekustamā īpašuma “Osta”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 012 0181 un kopējo iznomājamo platību 531 m2 un ēkas – laivu māja ar kadastra apzīmējumu 9664 012 0181 001, ēkas kopējā platība 32,7 m2 nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir biedrība “RUBENES ANŠI”, reģistrācijas Nr.40008116000, ar nosolīto augstāko nekustamā īpašuma nomas maksu gadā 250,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Osta”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības un ēkas pirmo mutisko nomas tiesību izsoli.

Izsoles objekts: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9664 012 0181, platība 531 m2 un ēka ar kadastra apzīmējumu 9664 012 0181 001, platība 32,7 m2 (turpmāk – izsoles objekts), kas tiek izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).

Izsoles objekta nomas tiesību izsoles sākumcena gadam noteikta 240,00 EUR bez PVN.

Izsoles solis izsoles objektam – 10,00 EUR.

Nomas objekta izmantošanas mērķis – publiskas rekreācijas nodrošināšana.

Nomas termiņš – seši gadi.

Izsoles veids – pirmā īpašuma nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2023.gada 6.aprīļa plkst.10.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Kocēnu apvienības pārvaldē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2023.gada 12.aprīlī plkst.10.10, Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam līdz 2023. gada 6.aprīļa plkst.10:00 ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Kocēnu apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Gunta Liepiņa, tālrunis +371 29218297, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: