Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Kalnciemi 1” sastāvā esošās zemes vienības nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 09.06.2023.

IZSOLE NOSLĒGUSIES.

Nekustamā īpašuma “Kalnciemi 1”, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9688 002 0068, ar kopējo platību 5,05 ha, 07.06.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valmieras rajona Vaidavas pagasta zemnieku saimniecība “ELZES”, reģistrācijas Nr.54101005921, ar nosolīto augstāko nekustamā īpašuma nomas maksu gadā 450,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli uz izsoles objektu – nekustamā īpašuma “Kalnciemi 1”, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošo zemes vienību.

  1. Izsoles objekts: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9688 002 0068, platība 5,05 ha.
  2. Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 400,00 EUR bez PVN. Izsoles solis objektam – 50,00 EUR.
  3. Nomas objekta izmantošanas mērķis – lauksaimniecība.
  4. Nomas termiņš – seši gadi.
  5. Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR apmērā.
  6. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  7. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2023.gada 5.jūnija plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Kocēnu apvienības pārvaldē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.
  8. Izsole notiks 2023.gada 7.jūnijā plkst.10.30 Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā Izsoles rīkotājam līdz 2023.gada 5.jūnijam plkst.17.00 ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
  9. Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Kocēnu apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Gunta Liepiņa, tālrunis +371 29218297, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: