Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Atpūtas parks” Vaidavā kioska telpu un zemes nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 20.04.2023.

IZSOLE NOSLĒGUSIES.

Nekustamā īpašuma “Atpūtas parks”, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads, daļas, kas sastāv no kioska, kadastra apzīmējums 9688 004 0233 003, telpām ar kopējo platību 23,10 m2 un kioskam piesaistīto zemes daļas 628 m2 platībā no 7,3 ha lielas zemes vienības, kadastra apzīmējums 9688 004 0233, nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS”, reģistrācijas Nr.40003752458, ar nosolīto augstāko nekustamā īpašuma nomas maksu mēnesī 65,80 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Atpūtas parks”, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā, kioska telpu un zemes nomas pirmo mutisko nomas tiesību izsoli.

Izsoles objekts: nekustamā īpašuma “Atpūtas parks”, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads, daļai, kas sastāv no kioska, kadastra apzīmējums 9688 004 0233 003,  telpām ar kopējo platību 23,10 m2 un piesaistīto zemes daļu 628 m2 platībā no 7,3 ha lielas zemes vienības, zemes vienības, kadastra apzīmējums 9688 004 0233, (turpmāk – izsoles objekts), kas tiek izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).

Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam mēnesim noteikta 55,80 EUR bez PVN.

Izsoles solis objektam – 10,00 EUR.

Nomas objekta izmantošanas mērķis – vasaras āra terases – kafejnīcas izveidei, āra galdiņu un dekoratīvo elementu izvietošanai.

Nomas termiņš – vasaras sezona no 2023.gada 15.maija līdz 2023.gada 15.septembrim.

Izsoles veids – pirmā mutiskā izsoles objekta nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2023.gada 6.aprīļa plkst.10.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Kocēnu apvienības pārvaldē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2023.gada 12.aprīlī plkst.10.45 Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā Izsoles rīkotājam līdz 2023. gada 6.aprīlim plkst.10.00 ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Kocēnu apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Gunta Liepiņa, tālrunis +371 29218297, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: