Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Arakstes ūdenskrātuve” sastāvā esošās zemes vienības nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 09.06.2023.

IZSOLE NOSLĒGUSIES.

Nekustamā īpašuma “Arakstes ūdenskrātuvei”, Lodes pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9668 001 0105, ar kopējo platību 2,1 ha , 07.06.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir fiziska persona, ar nosolīto augstāko nekustamā īpašuma nomas maksu gadā 170,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Arakstes ūdenskrātuve”, Lodes pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības pirmo mutisko nomas tiesību izsoli

1.Izsoles objekts – nekustamā īpašuma “Arakstes ūdenskrātuvei”, Lodes pagastā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9668 001 0105, sastāvā esoša zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9666 001 0105, ar kopējo platību 2,1 ha. Nekustamo īpašumu veido viena zemes vienība, uz kuras atrodas dīķis.

2. Izsoles objekts tiek izsolīts pirmajā atklātā mutiskā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).

2.1. Izsoles objekta nomas tiesību izsoles sākumcena vienam gadam tiek noteikta 150,00 EUR bez PVN;

2.2. Izsoles solis Izsoles objektam – 20,00 EUR.

3. Izsoles objekta izmantošanas mērķis – amatierzveja (makšķerēšana), rekreācija (atpūtas uz ūdeņiem organizēšana), dīķsaimniecība un zivkopība.

4. Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.

5. Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR apmērā.

6. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2023.gada 5.jūnija plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Rūjienas apvienības pārvaldē Raiņa ielā 3, Rūjienā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

7. Izsole notiks 2023.gada 7.jūnijā plkst.10.15 Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2023.gada 5.jūnija plkst.17.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

8. Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile, tālrunis +371 64216046, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: