Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienību Vilpulkas pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienību Vilpulkas pagastā

Zeme tiek iznomāta lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem. Nomas maksa gadā ir EUR 89,64.  Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Interesenti var pieteikties līdz 2023. gada 17. martam Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā, tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Papildu informācija, zvanot pa tālr. 64216046.

Pieteikumus iesniegt Valmieras novada pašvaldībā.

Iznomājamā zemes vienība:

Zemes vienības kadastra apzīmējumsAdreseKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)
9694 002 0264Vilpulkas pagasts, Valmieras novads0,64 ha0,64 ha