Valmieras novada pašvaldība iesaistījusies projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotajos pilotprojektos

Valmieras novada pašvaldība iesaistījusies projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotajos pilotprojektos

Valmieras novada pašvaldība ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotajos pilotprojektos – “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”, (īstenošanas laiks 02.11.2020. – 31.10.2023.), “Metodika sociālajam darbam ar sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām” aprobēšanas pilotprojektā (īstenošanas laiks 01.05.2022. – 31.10.2022.) un “Metodika sociālajam darbam ar jauniešiem” aprobēšanas pilotprojektā (īstenošanas laiks 01.06.2022. – 30.11.2022.).

Projekts tiek īstenos ar mērķi paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti. Mērķa grupa – pašvaldību sociālo dienestu un pašvaldību izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālisti, sociālo dienestu vadības līmeņa speciālisti, kā arī personas, kuras nodrošina ģimenes asistenta pakalpojumu projekta ietvaros.

Ģimenes asistenta pakalpojums ir pakalpojums personai vai ģimenei, kuru spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā, dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ, ir apgrūtinātas. Tādējādi pakalpojuma mērķis ir uzlabot klienta (personas/ ģimenes), kurš saņem pakalpojumu, spējas sociāli funkcionēt, un risināt savas sociālās vajadzības, proti, atrast darbu, kārtot sadzīvi, rūpēties par savu mājokli, ģimenes locekļiem, savu un ģimenes locekļu veselību, kā rezultātā uzlabotos gan personas, gan viņa ģimenes locekļu dzīves kvalitāte un spēja iekļauties sabiedrībā. Pakalpojuma ietvaros tiek veicināta sociālo prasmju apguve, pilnveide un apgūto prasmju nostiprināšana, nodrošinot individuālu konsultatīvu, praktisku, izglītojošu, asistējošu un emocionālu atbalstu dzīvesvietā un sociālajā vidē.

Nacionālais attīstības plāns 2020