Valmieras novadā paaugstināts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis

Maznodrošināto slieksnis

Valmieras novadā paaugstināts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis, to paredz saistošie noteikumi, kas apstiprināti Valmieras novada pašvaldības domes sēdē 2023. gada 29. jūnijā. Saistošie noteikumi paredz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa paaugstināšanu uz 376 EUR (iepriekš 340 EUR) pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 264 EUR (iepriekš 238 EUR) pārējām personām mājsaimniecībā.

Maznodrošinātā sliekšņa paaugstināšana nodrošinās lielākam iedzīvotāju skaitam iespēju saņemt papildu atvieglojumus, piemēram, ēdināšanas maksas atvieglojumus pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, atvieglojumu, labvēlīgākus maksas nosacījumus, saņemot atsevišķus sociālās palīdzības pakalpojumus, iespēju saņemt pārtikas pakas u.c.

Pēc maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa paaugstināšanas līdzšinējo 203 mājsaimniecību vietā statusu varētu noteikt jau 445 mājsaimniecībām Valmieras novadā.

Dokumentu izvērtēšanai mājsaimniecības var pieteikties, iepriekš pierakstoties klātienes konsultācijai, Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201) vai vēršoties pie sociālajiem darbiniekiem visās novada pilsētās un pagastos. Sociālo darbinieku kontaktinformācija atrodama tīmekļvietnē valmierasnovads.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Kontakti” – “Sociālo lietu pārvalde”.

Jāiesniedz:

  • iesniegums, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
  • darba devēja izziņa par darba samaksu par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā, ja personas  kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstos nav nepieciešamās informācijas;
  • izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izraksti par pēdējo trīs pilnu kalendāra mēnešu naudas līdzekļu kustību un konta atlikumu minētā perioda sākumā un beigās;
  • dokumenti, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas.

Iedzīvotāji iesniegumus izskatīšanai var sākt iesniegt jau šobrīd, taču lēmumu par statusa piešķiršanu mājsaimniecībai Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde pieņems un izziņu par atbilstību šim statusam izsniegs pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās. Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (likumi.lv), par ko pašvaldība vēl informēs.