Valmieras novada kultūras iestāžu tīkla izmaiņu skaidrojums

Visu novada iedzīvotāju – gan laukos, gan ciemos un pilsētās, līdzdarbošanās kultūras procesos ir ļoti svarīga vietējās kopienas pašorganizēšanās stiprināšanā. Pārmaiņas ir nepieciešamas, lai kultūras darba organizatori kopā ar iedzīvotājiem varētu strādāt pie kultūras norisēm, kas saskan ar viņu kultūras vērtībām, kuras tiem ir nepieciešamas, nevis nodarboties ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanas uzdevumiem.

Valmieras novada kultūras struktūra sastāv no septiņiem kultūras centriem ar 23 struktūrvienībām. Turpmāk būs septiņi kultūras centri ar 15 struktūrvienībām. Kultūras funkcijas īstenošanai turpmāk arī būs pieejamas telpas 29 ēkās.  Atsavināta Valmieras pagasta kultūras nama ēka, atsavināšanai tiks nodota Zirgu pasta stacijas ēka Ķoņos, klāt nākušas kultūras telpas Raiņa ielā 14 (kādreizējais ZET kultūras nams) un laikmetīgās mākslas centrs “Kurtuve” Valmierā. Telpas ēkās kopienu aktivitātēm varēs izmantot arī vietējie iedzīvotāji.

Budžets 2023. gadam ir:

  • Valmieras Kultūras centram ar 2 struktūrvienībām (Kocēnu Kultūras nams, Valmieras pagasta kultūras nams)  – 1 051 746 eiro;
  • Trikātas Kultūras centram ar 3 struktūrvienībām (Brenguļu Kultūras nams, Kauguru Kultūras nams, Saieta nams “Depo”) – 218 078 eiro;
  • Burtnieku Kultūras centram ar 4 struktūrvienībām (Rencēnu Kultūras nams, Ēveles Tautas nams, Matīšu Tautas nams, Vecates Kultūras centrs)  – 375 660 eiro;
  • Dikļu Kultūras centram ar 3 struktūrvienībām (Zilākalna Kultūras nams, Bērzaines Tautas nams, Vaidavas Kultūras un  amatniecības centrs)  – 285 814 eiro;
  • Mazsalacas Kultūras centram ar 3 struktūrvienībām (Sēļu Tautas nams, Ramatas Kultūras centrs, Amatu māja)  – 357 591 eiro;
  • Rūjienas Kultūras centram ar 5 struktūrvienībām (Lodes kultūras nams, Rūjienas izstāžu zāle, Rūjienas Tautskola, Naukšēnu Kultūras nams, Ķoņu Tautas nams)  – 503 559 eiro;
  • Strenču Kultūras centram ar 3 struktūrvienībām (Plāņu Tautas nams, Jērcēnu Tautas nams un Tradīciju nams, Sedas Kultūras nams) – 347 018 eiro.

Kopējais budžets kultūras centriem 2023. gadā Valmieras novadā ir 3 139 446 eiro. 2021. gadā reformas konsolidētais budžets bija 2 296 206 eiro. Papildu tam šogad 925 979 eiro budžets ir lielo un tradicionālo pasākumu īstenošanai, kā arī Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku līdzfinansējumam.

Valmieras novadā ir Valmieras bibliotēka ar 33 filiālbibliotēkām. Turpmāk novadā būs Valmieras bibliotēka ar 31 filiālbibliotēku.

Plānotās izmaiņas attiecas tikai un vienīgi uz to, ka atbilstoši Kultūras centru likumam astoņas kultūras centru struktūrvienības šobrīd neatbilst kultūras centra vai tautas nama statusam, jo neizpildās noteiktās funkcijas.

Kultūras pasākumi ēkās, izņemot divas, tiks nodrošināti arī turpmāk, arī visi darbinieki turpmāk pildīs savus amata pienākumus tikai struktūrvienībās ar citu nosaukumu, tiks saglabāts arī pašvaldības finansējums kultūras norisēm, arī amatiermākslas kolektīvu darbība turpināsies tajās pašās vietās kā ierasts.

Izmaiņu galvenais mērķis ir ne tikai administratīvi sakārtot struktūru, bet arī nodrošināt kvalitatīvu, sabiedrībai pieejamus kultūras pakalpojumus novadā un iespējas iedzīvotājiem aktīvi iesaistīties un līdzdarboties kultūras procesos; pārdomāti optimizēt resursus un izmaksas, izvērtējot iespējas restrukturizēt kultūras institūciju tīklu (kultūras procesu ilgtspēja); resursus koncentrēt nevis īpašumu uzturēšanai, bet investēt darbiniekos un daudzveidīga pasākumu piedāvājuma nodrošināšanā un kvalitātes uzlabošanā. Jau šobrīd novadā veiksmīgi darbojas modelis, kad teritoriālo apvienību kultūras centri ar tās struktūrvienību darbiniekiem veido daudzveidīgu kultūras piedāvājumu sadarbībā ar vietējām kopienām kā prioritāti izvirzot pasākumu saturu un daudzveidību, nevis norises vietu, piemēram, Strenču Kultūras centrs organizē norises gan Jērcēnmuižas kompleksā, gan Sedas pilsētas kultūras namā.

Brenguļu Kultūras nams. Adresē “Avotkalni” daļā ēkas atrodas Trikātas pamatskolas programmas īstenošanas vieta, kas kultūras nama zāli izmanto arī savām vajadzībām. Lai lemtu par ēkas efektīvu un lietderīgu turpmāko izmantošanu, pašvaldība priekšlikumu iesniegšanā plaši iesaistīja vietējo kopienu, saņemot 284 atbildes. Kultūras namā darbojas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzieti”. 2022. gadā notikuši 10 pasākumi.

Ramatas pagasta kultūras centrs ir Mazsalacas kultūras centra struktūrvienība. Ēkā darbojas viens kolektīvs – amatierteātris “Ramata”. 2022. gadā notikuši 8 pasākumi.

Ķoņu pagasta tautas nams. Vēsturiski ēka ir Senā Zirgu pasta stacija, šobrīd tajā atrodas arī bibliotēka. Ēkas tehniskais stāvoklis ir slikts, jo telpu sienās ir branta sēne, ēkai ir nepieciešami lieli kapitālieguldījumi ugunsdrošības un energoefektivitātes uzlabošanā, tāpēc plānots uzsākt ēkas atsavināšanas procesu. 2022. gadā notikuši 26 pasākumi.

Valmieras pagasta kultūras nams. Ēka bija Valmieras Kultūras centra struktūrvienība, tajā atradās gan kultūras nams, gan pašvaldības biroja telpas. Pēc administratīvi teritoriālās reformas Burtnieku apvienības darbinieki pārcēlās uz biroja telpām Burtniekos. Ēkā darbojās četri amatierkolektīvi –  senioru vokālais ansamblis “Dziesmotā senatne”, senioru vokālais ansamblis “Mežābele”, amatierteātris “Valmiermuižnieki” un jauniešu deju kolektīvs “Sadancis”. Šobrīd kolektīviem telpas tiek nodrošinātas Valmieras Kultūras centrā un Kocēnu Kultūras namā. 2022. gadā notikuši 11 pasākumi. Ņemot vērā, ka ēka atrodas 3,8 km no Valmieras Kultūras centra, kur iedzīvotāji var apmeklēt pasākumus, ēku uzturēt pašvaldībai bija nerentabli. Ēka atsavināta izsolē juridiskai personai.

Vecates pagasta kultūras centrs ir Burtnieku Kultūras centra struktūrvienība. Ēkā darbojas Vecates pagasta medpunkts, bibliotēka un pašvaldības apvienības pārvaldes birojs. Darbojas divi amatierkolektīvi –  bērnu deju kolektīvs “Nāc dejot”, vokālais ansamblis “Dziedātprieks”. 2022. gadā notikuši 9 pasākumi.

Zilākalna Kultūras nams. Ēkā darbojas Jura Neikena Dikļu pamatskolas PI programmas īstenošanas vieta, kas izmanto zāli savām vajadzībām.Ēkā darbojas viens amatierkolektīvs –  Zilākalna amatierteātris. 2022. gadā notikuši 22 pasākumi.

Jērcēnu Tautas nams atrodas Jērcēnu muižā. Ēkā darbojas bibliotēka, kā arī klientu apkalpošanas centrs. Kultūras pasākumi notiek norit 2022. gadā Jērcēnmuižas ēku kompleksā atklātajā Tradīciju namā. Tautas namā darbojas viens amatierkolektīvs – folkloras kopa ”Mežābele”. 2022. gadā notikuši 12 pasākumi.

Sēļu pagasta tautas nams atrodas Sēļu muižas kompleksā.Ēkā darbojas bibliotēka, kurā tiks stiprināta kā Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs. Ēkā darbojas 3 amatierkolektīvi – tautas mūzikas kopa “Sēļu muižas muzikanti”, folkloras kopa “Sēlene” un dāmu deju kopa “Reveranss”, individuāli telpas izmanto audējas. 2022. gadā notikuši 26 pasākumi.

Gan Jērcēnmuižas, gan Sēļu muižas kompleksus Kultūras pārvalde sadarbībā ar apvienību pārvaldēm stratēģiski plāno attīstīt par nacionālas nozīmes tūrisma galamērķiem un daudzfunkcionāliem kopienu centriem.

Ķoņu pagasta bibliotēka. Ķoņu pagasta iedzīvotāji bibliotēkas pakalpojumus varēs saņemt Naukšēnu pagasta bibliotēkā vai Rūjienas pilsētas bibliotēkā. Ķoņu pagasta bibliotēkas darbinieks veiks amata pienākumus Naukšēnu pagasta bibliotēkā, kur turpmāk strādās 2 darbinieki.

Skaņkalnes pagasta bibliotēka. Skaņkalnes pagasta iedzīvotāji bibliotēkas pakalpojumus varēs saņemt Mazsalacas pilsētas bibliotēkā. Skaņkalnes pagasta bibliotēkas darbinieks veiks amata pienākumus Mazsalacas pilsētas bibliotēkā kā vecākais bibliotekārs, nodrošinot pakalpojumus arī Skaņkalnes pagasta iedzīvotājiem.

Izmaiņas Valmieras novada kultūras iestāžu struktūrā balstītas Valmieras novada Kultūras pārvaldes sagatavotajā konceptuālā ziņojumā “Par priekšlikumiem Valmieras novada pašvaldības kultūras iestāžu darbībai”, pamatotas Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022.-2038. gadam, kā arī Valmieras novada attīstības programmā 2022.-2028.gadam. Valmieras novada pašvaldība par izmaiņām ir informējusi Latvijas Nacionālo kultūras centru un tās saskaņojusi ar Latvijas Bibliotēku padomi.

Citas izmaiņas Valmieras novada kultūras iestāžu tīklā nav plānotas, turpināsies iedzīvotājiem nozīmīgu valsts un pašvaldību kultūras pakalpojumu un kvalitatīva kultūras piedāvājuma stiprināšana un nodrošināšana.