Valmieras novada kultūras iestāžu tīklā administratīvas izmaiņas

Detālplānojums

2023.gada 16. novembrī Valmieras novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejā izskatīti lēmumprojekti par administratīvām izmaiņām Valmieras novada bibliotēku un kultūras iestāžu struktūrā. Finanšu komitejā lemts papildināt lēmumprojektus par tālākām rīcībām.

Izmaiņas bibliotēku struktūrā

Valmieras bibliotēkas ar 33 filiālbibliotēkām tīklā, izanalizējot bibliotēku attālumus, lietotāju skaitu, iestāžu ēku stāvokli, uzturēšanas izmaksas un nepieciešamos ieguldījumus nākotnē, kā arī izvērtējot iespējas turpināt nodrošināt bibliotēkas pakalpojumus un saglabāt darbiniekiem darba vietas, izteikts priekšlikums divu bibliotēku – Ķoņu pagasta un Skaņkalnes pagasta bibliotēku – funkcijas, cilvēku un materiāltehniskos resursus novirzīt attiecīgi uz Naukšēnu pagasta bibliotēku un Mazsalacas pilsētas bibliotēku.

Skaņkalnes pagasta bibliotēkas līdz šim sniegtie bibliotēkas pakalpojumi iedzīvotājiem būs pieejami Mazsalacas pilsētas bibliotēkā. Darbinieks turpmāk strādās Mazsalacas pilsētas bibliotēkā kā vecākais bibliotekārs, nodrošinot pakalpojumus arī Skaņkalnes pagasta iedzīvotājiem.

Ķoņu pagasta bibliotēkas pakalpojumus iedzīvotāji turpmāk varēs saņemt Naukšēnu pagasta vai Rūjienas pilsētas bibliotēkā. Turpmāk Naukšēnu pagasta bibliotēkā strādās divi darbinieki.

Citas izmaiņas Valmieras novada bibliotēku tīklā nav plānotas, turpināsies bibliotēku kā iedzīvotājiem nozīmīgu valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanas vietu stiprināšana.

Izmaiņas kultūras iestāžu struktūrā

Valmieras novadā darbojas septiņi kultūras centri ar 23 struktūrvienībām. Izmaiņu mērķis ir saistīts ar struktūras izmaiņām, piemēram, nosaukums “tautas nams” neatbilst valstī noteiktam statusam. Šis lēmumprojekts paredz, ka astoņu kultūras iestāžu struktūrvienību (Jērcēnu Tautas nams, Brenguļu Kultūras nams, Ramatas pagasta kultūras centrs, Ķoņu pagasta tautas nams, Sēļu pagasta tautas nams, Valmieras pagasta kultūras nams, Vecates pagasta kultūras centrs, Zilākalna Kultūras nams) funkcijas un finansējums tiek pārvirzīts kultūras funkciju īstenošanai iedzīvotājiem, bet izmaiņas ir administratīvas – ēkās nedarbosies konkrētā pašvaldības kultūras iestāde. Visi kultūras darbinieki darbosies citās kultūras struktūrvienībās un turpinās veidot kultūras pakalpojumu iedzīvotājiem. Ķoņu pagasta tautas nama ēka tiks atsavināta, Valmieras pagasta kultūras nama ēka jau ir atsavināta, pārējās ēkās plānota kultūras funkciju īstenošanas turpināšana, kā arī tām būs iespēja kļūt par radošo kopienu vietām.

Konceptuāli jautājums ar deputātiem ir pārrunāts jau oktobrī, notikušas tikšanās ar kultūras iestāžu un apvienību vadītājiem, arī iedzīvotājiem.

Izmaiņu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, sabiedrībai pieejamu kultūras pakalpojumu pieejamību novadā un iespējas iedzīvotājiem aktīvi iesaistīties un līdzdarboties kultūras procesos; pārdomāti optimizēt resursus un izmaksas, izvērtējot iespējas restrukturizēt kultūras institūciju tīklu (kultūras procesu ilgtspēja); resursus koncentrēt nevis īpašumu uzturēšanai, bet investēt darbiniekos un daudzveidīga pasākuma piedāvājuma nodrošināšanā un kvalitātes uzlabošanā.
Lēmumprojekts izstrādāts, pamatojoties uz konceptuālo ziņojumu “Par priekšlikumiem Valmieras novada pašvaldības kultūras iestāžu darbībai”. Jau papildinātu lēmumprojektu, pamatojoties uz komiteju lēmumiem, Valmieras novada pašvaldības domes deputāti izskatīs nākamajā domes sēdē.