Valmieras novada Izglītības darbinieku konference“LASĪTPRASMES, LABBŪTĪBAS UN DROŠAS VIDES NOZĪME UN VEICINĀŠANA”

Valmieras novada Izglītības darbinieku konference“LASĪTPRASMES, LABBŪTĪBAS UN DROŠAS VIDES NOZĪME UN VEICINĀŠANA”

Valmieras novada Izglītības darbinieku konference“LASĪTPRASMES, LABBŪTĪBAS UN DROŠAS VIDES NOZĪME UN VEICINĀŠANA”

2024. gada 23. augustā:

  • no plkst. 9.30 līdz 12.45 Valmieras Kultūras centrā;
  • no plkst. 12.45 līdz 14.00 pusdienu pārtraukums;
  • no plkst. 14.00 līdz 16.00 darbnīcas Valmieras 2. vidusskolā un Valmieras 5. vidusskolā.


IZVĒLOTIES DARBNĪCU, IEGAUMĒJIET DARBNĪCAS NUMURU!

Darbnīcas nosaukumsDarbnīcas anotācijaLektorsTelpa
1. darbnīca
 
Sākumskolas pedagogiem
“Pieejas teksta izpratnes veicināšanā: teorijā balstīti praktiskie piemēri”.Lai skolēns veiksmīgi apgūtu pamatizglītības mācību saturu un vēlāk konkurētspējīgi iekļautos darba un tālākās izglītības ieguves tirgū, nepieciešama tāda lasītprasme, ar kuras palīdzību iegūt informāciju, to izprast, izmantot, radot jaunu, papildinātu saturu. Īpaši pamatizglītības ieguves sākuma posms ir tas, kurā skolēns var apgūt lasītā izpratnes vecinošas tehnikas, kuras izmanot, lasot dažādu jomu  un struktūru tekstus. Tomēr nozīmīgi apzināties, ka skolēns tehnikas var apgūt, ja skolotājs tās zina gan teorētiskā, gan praktiskā līmenī.Rīgas 6. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs, RTU Liepāja docents, Ph.D.
Andris Krieķis.
Valmieras 5.vidusskola
216.
kabinets.
 
2. darbnīca
 
Visiem interesentiem
“Manas robežas – personīgās un profesionālās”.Mūsu robežas, kuras mēs nosakām un arī nenosakām, ir saistītas ar daudzām dzīves jomām – savstarpējām attiecībām, personīgo un profesionālo komunikāciju, darba vidi un mūsu pašu labbūtību. Spēt definēt savas robežas, pateikt vai Stop ir tikai daļa no tā, ko patiesībā nozīmē noteikt robežas.
 
Šajā darbseminārā es piedāvāšu iepazīties ar robežu jautājumu pieskaroties gan personīgajām, gan profesionālajām robežām no teorētiskās perspektīvas, kā arī caur praktiskiem uzdevumiem būs iespēja izpētīt gan ieguvumus, gan izaicinājumus saistībā ar robežu noteikšanu.
 
Sertificēta deju un kustību terapeite
Mg. sc. sal.
Zane Krieķe.
 
Valmieras 5.vidusskola
217.
kabinets.
 
3. darbnīca
 
Visiem interesentiem
“Metaforisko kartīšu un koučinga metožu izmantošanas iespējas labbūtības nodrošināšanai izglītības iestādē”.Labbūtības nodrošināšana izglītības iestādēs ir svarīgs un aktuāls uzdevums, un nodarbības laikā dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja izpētīt un pārliecināties, kā metaforiskās kartītes un koučinga metodes var palīdzēt šajā procesā. Dalībnieki iepazīsies ar konkrētiem rīkiem un tehnikām, kā izmantot metaforiskās kartītes un koučinga principus, lai veicinātu gan pedagogu, gan skolēnu labbūtību un personīgo attīstību. Dalībniekiem tiks sniegta iespēja dalīties pieredzē un apgūt praktiskas stratēģijas, kā integrēt šīs metodes ikdienas darbā izglītības iestādēs, stiprinot kopīgo mērķu sasniegšanu un veicinot pozitīvu un atbalstošu vidi mācību un mācīšanās procesā.
 
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – Attīstības centra direktora vietniece, Mg. Paed.
Daiga Ramata.
Valmieras 2.vidusskola
210.
kabinets.
4. darbnīca
 
Mūzikas pedagogiem
“Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana mūzikas mācību stundās”.IKT pielietojums mūzikas mācību stundās, ieguvumi un riski, kā metodiski pareizi izmantot un pielietot IKT mūzikas satura apguvē.Rīgas 6. vidusskolas skolotāja,  Mg.Paed.
Agnese Fjodorova.
Valmieras 2.vidusskola
100.kabinets.
5. darbnīca
 
Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem
“Vecumposma īpatnības
respektēšana labbūtības
nodrošināšanai pirmsskolā”.
Tiks apskatītas pirmsskolas vecumposma īpatnības un mācību procesa organizēšana, respektējot bērna  labbūtību un drošas, bērnam saistošas vides radīšanu pirmsskolā. 
Siguldas PII “Ābelīte” vadītāja, Mg.Paed.
Inita Irbe.
Valmieras 2.vidusskola
114.kabinets.
6. darbnīca
 
TIKAI izglītības iestāžu vadītājiem, direktoriem
“Kā mums vienam otru labāk saprast”?Nodarbības laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar DiSC uzvedības stilu metodi.
DiSC modelis ir ļoti vienkāršs un aizraujošs cilvēka uzvedības stila modelis, kas ļaus dalībniekiem izprast savu personīgo uzvedības stila modeli, kā arī savu kolēģu, audzēkņu un apkārtējo uzvedības profilus, lai veicinātu labāku saskarsmi, komunikāciju, sadarbību un rezultātu sasniegšanu.
Nodarbības laikā dalībniekiem tiks izklāstīts DiSC metodes modelis ar ikdienas un sadarbības piemēriem, sniedzot vispārīgu priekštatu par katra stila stiprajām pusēm un izaicinājumiem sadarbībā.
Līderības apmācību programmas vadītāja, supervīzore
 Inga Šadurska.
Valmieras 2.vidusskola
306.kabinets.
7. darbnīca
 
Visiem interesentiem
 
“Droša vide skolēniem un skolotājiem –  labbūtības garants”.
Izglītība nav tikai zināšanu un prasmju mācīšana skolēniem, tā ir arī drošas un atbalstošas vides nodrošināšana, lai viņi varētu mācīties un augt kā personības. Skolas nav tikai mācīšanās vietas, tās ir arī svarīgas sociālās un emocionālās attīstības telpas jauniem cilvēkiem. Bērni un jaunieši skola pavada lielāko daļu laika, un tāpēc skolām ir izšķirošana loma viņu labsajūtas veicināšanā un aizsardzībā. Skolēni, kas jūtas droši, atbalstīti un saistīti ar savas skolas vidi, drīzāk gūst akadēmiskas sekmes un personiskus panākumus. Viņi vairāk iesaistās mācīšanās procesā, veido veselīgas attiecības ar citiem skolēniem un skolotājiem un ir labāk sagatavoti saskarties ar dzīves izaicinājumiem un izmantot iespējas ārpus skolas. Arī skolotāju labsajūta ir būtiska, lai veidotu veselīgu, drošu un atbalstošu mācīšanās vidi. 
RSU lektore, Rīgas 13. vidusskolas skolotāja,  MC “Alfa”  un “Aisma” lektore
Rita Krinberga.
Valmieras 5.vidusskola
103.
kabinets.
8. darbnīca
 
Visiem interesentiem
“Labbūtība – pedagogu, audzēkņu un vecāku veiksmīgas sadarbības atslēga”.Kā pilnveidot savu personību, paaugstināt motivāciju dzīvē un darbā, ieviešot jaunus paradumus un  gūstot panākumus savu personības un profesionālo mērķu sasniegšanā.Praktiskais psihologs, Mg.psych.
Ineta Aunīte.
Valmieras 5.vidusskola
212.
kabinets.
 
9. darbnīca
 
Visiem interesentiem
“Labbūtība pedagoga un skolēna ikdienā – ko tā dod un kā to izkopt”.Pētījumi vēl aizvien parāda augstu pedagogu izdegšanas risku, kā arī aizvien biežāk sabiedrībā dzirdam par dažādām mobinga un ņirgāšanās situācijām skolēnu vidū. Saprotami, ka šie jautājumi nevar tikt risināti vienā dienā, un ir nepieciešams ilgs, rūpīgs un PREVENTĪVS darbs – lai pedagogi spētu dot labāko, ko var, un lai skolēni  mācētu cieņpilni gan pastāvēt par savām robežām, gan ievērot otra robežas. Sekojot līdzi labbūtībai mācību iestādē – katram pašam un komandai kopumā –  apgūstot metodes emociju vadībai un mācot tās skolēniem, veicot dažādus praktiskus vingrinājumus REGULĀRI, mēs varam veidot mācību iestādē patīkamāku savstarpējo mijiedarbību, produktīvāku visu līmeņu sadarbību un veselīgāku – emocionāli un fiziski – vidi gan pedagogiem, gan skolēniem. Par to arī šajā nodarbībā – kāpēc kļūst tik būtiski pievērst uzmanību  katra labbūtībai un  – ko varam darīt ikdienā.Sākumskolas pedagogs,
sertificēts koučs un personības pilnveidošanas  trenere, ciguna trenere.
Mg.Paed
 Kadrija Beirote.
Valmieras 2.vidusskola
304.kabinets.
 
10. darbnīca
 
Visiem interesentiem
 
“Darba vides risku mazināšana – pozitīvas labklājības veidošanas ceļš”.
Tēmā par darba vides risku mazināšanas iespējām un to ciešo saikni ar labklājības veidošanu ir ietverta iepazīšanās ar  MK noteikumiem Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” un citiem  normatīvajiem dokumentiem, kuri attiecināmi uz praktisko mācību darbu organizēšanu mācību stundā- tēmas izklāstu, savijot ar labklājības jēdzienu un tās dimensijām, veidojot diskusijas un ierosmi droša darba procesa organizēšanā.
 
Biedrības “Cilvēks. Vide. Darbs” pedagogs, vecākais darba aizsardzības speciālists
 Uģis Jercums.
Valmieras 2.vidusskola
115.kabinets.
11. darbnīca
Latviešu valodas, literatūras pedagogiem
“Iedarbīgas valodas principi un jaunākās valodas tendences”.Šajā īpaši pedagogiem pielāgotajā lekcijā runāsim par iedarbīgas valodas pamatprincipiem. Pievērsīsim uzmanību valodas skaidrībai, precizitātei un vienkāršībai, kā arī aplūkosim jaunākās valodas tendences, kas ir īpaši aktuālas izglītības vidē. Pedagogi uzzinās, kā šīs mainīgās tendences var izmantot, lai uzlabotu gan viņu mācību metodes, gan skolēnu mācību pieredzi.Valodniece, tulkotāja, Ventspils Augstskolas lektore Aiga Veckalne.Valmieras 2.vidusskola
D2 auditorija.
12. darbnīca
 
Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, sociālajiem pedagogiem
 
“Drošība un psiholoģiskā labklājība izglītības vidē”.
Labbūtības stiprināšana un uzturēšana ir pamats katra izglītības iestādes bērna un darbinieka izaugsmei un panākumiem. Kā tikt galā ar izaicinājumiem gan mentālās, sociālās, gan arī fiziskās veselības kontekstā – pirmsskolas izglītības iestādes vadības un atbalsta komandas sadarbības pieredze.Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestādes vadītāja,  izglītības vadības maģistre Iveta Vāvere.Valmieras 2.vidusskola
116.kabinets.
13. darbnīca
 
Ģeogrāfijas pedagogiem
 
“Telpiskās attīstības plānošana Latvijā un Valmieras novadā”.
Īss ievads par normatīviem aktiem, kas regulē telpiskās attīstības plānošanu Latvijā. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu veidi, to saturs un izstrādes process un nianses – dati, to apstrāde, analīze, tiesiskie, vides aizsardzības u.c. aspekti, sabiedrības iesaiste, interešu saskaņošanas izaicinājumi, koprade. Valmieras novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, plānošanas process un rezultāts. Telpiskās attīstības plānotājs kā profesija.SIA “Reģionālie projekti” valdes locekle
Ekonomikas zinātņu bakalaura grāds (specializācija – reģionālā attīstība un pārvalde),
Biedrības “Latvijas Teritorijas plānotāju asociācija” valdes priekšsēdētāja
Līna Dimitrijeva.
 
Valmieras 2.vidusskola
102.kabinets.
14. darbnīca
 
Matemātikas pedagogiem
“Pedagoģiskās pieejas kritiskās domāšanas prasmju attīstīšanai pierādījuma uzdevumos”.Kritiskā domāšana – pamats skolēnu prasmei risināt pierādījuma uzdevumus. Ar ko sākt? Kā veidot stundu, kurā būtu iekļauti uzdevumi,  ar kritisko  domāšanu? Kā skolēniem veicas eksāmenos ar pierādījuma uzdevumiem?  Skolotāju sadarbība STEM mācību priekšmetos, virzot skolēnus uz prasmēm – domāt, analizēt, izvērtēt, prast atrisināt uzdevumus veidojot spriedumu. Meklēsim atbildes uz jautājumiem, diskutēsim, sadarbosimies, dalīsimies pieredzē!RTU Liepāja pasniedzēja, Priekules vidusskolas matemātikas un fizikas skolotāja,  Mg.paed., doktorante, Rima Rieksta.Valmieras 2.vidusskola
302.kabinets.
15. darbnīca
 
Vēstures, sociālo zinību pedagogiem
 
“Lasītprasme un tekstpratība vēsturē un sociālajās zinībās”.
Dalībnieki tiks iepazīstināti ar jaunākajā atziņām par lasītprasmi pasaulē un Latvijā. Būs iespējams izstrādāt lasītprasmes un tekstpratības uzdevumus vēsturē un sociālajās zinībās, dalīties pieredzē.Pedagogs, VPVĢ izglītības metodiķe, Mg. Paed.
Santa Kazaka
Pedagogs, Valmieras novada izglītības metodiķis, mag. hist., mag. pol.
Juris Mūrnieks
Valmieras novada izglītības metodiķis
Mareks Dambītis.
Valmieras 5.vidusskola
208. kabinets.
16. darbnīca
 
Datorzinību,
programmēšanas pedagogiem
“Diskusija: Kā ir labi būt digitālajā labbūtībā”?IT jomas mācību priekšmetu skolotāju diskusija par to, kā veidot datorikas un programmēšanas mācīšanās procesu, lai atbalstītu skolēnu mācību sasniegumus, personības izaugsmi un sadarbības prasmju attīstību, un kā skolotājam strādāt mērķtiecīgi, produktīvi un radoši. 
Mazsalacas vidusskolas datorikas skolotāja
Zane Luste
Valmieras Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotāja, Valmieras novada Izglītības pārvaldes tehnoloģiju (IT) mācību metodiskās jomas koordinatore
Indra Kažoka.
Valmieras 5.vidusskola
210.kabinets.
17. darbnīca
 
Svešvalodu pedagogiem
“Kritiskās domāšanas nozīmīgums darbā ar multi- modāliem tekstiem MI laikmetā”.Aktualizēt stratēģijas un zināšanas par multi-modālu tekstu uztveres nozīmi, izmantot kritiskās domāšanas principus cilvēka un MI radītu tekstu izpratnē.Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, angļu valodas mag.philol.
Ilze Dukure.
Valmieras 5.vidusskola
302.kabinets.
18. darbnīca

Dabaszinību pedagogiem
 
“Mākslīgais intelekts – dabaszinību skolotāja palīgs”.
Kas ir MI rīki, to nozīme mūsdienu pedagoģijā. Iepazīšanās ar MI rīku dažādību. MI rīku izmantošanas iespējas. MI rīki, kā atbalsts uzdevumu veidošanā formatīvajos un summatīvajos darbos.Valmieras Viestura vidusskolas skolotāja,
Anda Dubulte.
Valmieras 2.vidusskola
211.kabinets.
19. darbnīca
 
Teātra mākslas pedagogiem
 
“Kā droša vide var sekmēt mācību kvalitāti teātra mākslas stundās”.
Metodes, paņēmieni un uzdevumi teātra mākslas stundās, lai panāktu skolēnu savstarpēju uzticēšanos, tādējādi mācību vidi padarot atbalstošu un drošu skolēnam. Tikai drošā vidē var notikt efektīvs un radošs mācību process.Teātra pedagogs Ikšķiles vidusskolā/ LU Filoloģijas fakultāte, mag.philol.
Zane Bēķe.
Valmieras 2.vidusskola
212.kabinets.
20. darbnīca

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem,
 
sākumskolas pedagogiem
 
“Lasītveicināšanas programmas – tilts starp bērnu un lasītpatiku”.
 
Apskatīsim dažas lasītprasmes veicināšanas programmas pirmsskolas un sākumskolas skolēniem. Īpaši izceļot lasītpatikas veicināšanas nozīmi bērnu attīstībā. Piemēru un metožu apskate – lasīšana ar suni, ieskats nodarbības gaitā, 3td.lv rīka izmantošana.
Bakalaurs  grāds  Kultūras darba vadībā. Sertifikāts “Kanisterapijas speciālists”. Valmieras bibliotēka Bērnu apkalpošanas nodaļa
Līga Bujane.
Valmieras 5.vidusskola
301.kabinets.
21. darbnīca
 
Pamatskolas un vidusskolas pedagogiem
“Ko es domāju par to, ko es lasu?”Kopā izmēģināsim dažus neierastus paņēmienus kā analizēt un izprast dažādus tekstus. Lektore dalīsies pieredzē par to, kā uzsākt nozīmīgas diskusijas ar pamatskolas un vidusskolas jauniešiem izmantojot literatūru kā rīku, un palīdzēt viņiem apzināt, izprast un izteikt savu viedokli.
Apskatīsim metodes: apaļā galda diskusija, grāmatu varoņu kafejnīca.
Valmieras bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāja.
Bakalaura grāds Starptautiskajā politikā
Monta Badūne.
Valmieras 5.vidusskola
305.kabinets.
22. darbnīca
 
Visiem interesentiem
 
“Kā atbalstīt katra bērna vajadzības”
“Mēs visi esam atšķirīgi, un katrs sagaidām, ka mūsu dažādība tiks respektēta”. Ikvienam bērnam ir tiesības tiekties uz labizjūtu. Apkārtējās vides un pieaugušo uzdevums ir pēc iespējas vairāk atbalstīt bērnu. Būt par atbalstu bērniem un jauniešiem ar dažādiem traucējumiem (Autiskā spektra, UDHS, mācību traucējumi, intelekta traucējumi).Izglītības un skolu psihologs,lietišķās uzvedības analītiķis. Praktizē Smilšu spēles terapijas speciālists Mg.psych.
Kristīne Ņesonova.
Valmieras 2.vidusskola
206.kabinets.
23. darbnīca
 
 
Visiem interesentiem
 
“Kā izmantot emocijas darbā, lai gūtu rezultātus un gandarījumu”.
Emocijas ir ļoti dažādas. Gadās, ka dažas no tām uzskatām par sliktām un izslēdzam, bet patiesībā – vienkārši neprotam konkrētai emocijai piemeklēt atbilstošu darbu un otrādi, darbus darīt ar to emociju, kura visvairāk varētu palīdzēt to izdarīt. Tādēļ nodarbībā apskatīsim dažādas emocijas, to enerģijas līmeni un pētīsim, kā un kad labāk izmantot emociju. Izprotot emocijas un to pielietojumu cilvēkiem palielināsies labbūtība un personīgās laimes sajūta.Profesionālais integrālais koučs
Joanna Kristīne Golubeva.
Valmieras 5.vidusskola
304.kabinets.

IZVĒLOTIES DARBNĪCU, IEGAUMĒJIET DARBNĪCAS NUMURU!