Valmieras novada iedzīvotāji aktīvāk vērtējuši pašvaldības darbu

No 20. marta līdz 7. aprīlim Valmieras novada iedzīvotāji tika aicināti izteikt savu viedokli par pašvaldības darbu 2022. gadā,  aizpildot iedzīvotāju aptauju, un pašvaldība pateicas ikvienam, kurš atrada laiku un izteica viedokli.

Iedzīvotāju iesaiste ir svarīga pašvaldības ikdienas darbā un plānošanas procesā, jo laba pārvaldība paredz to, ka lēmumi tiek pieņemti un īstenoti atbilstoši sabiedrības vēlmēm un vajadzībām. 

Iedzīvotāju aptauja bija pieejama elektroniski tīmekļvietnē valmierasnovads.lv, drukātā veidā Valmieras novada pašvaldības Informatīvajā izdevumā marta numurā 3 (21), kā arī drukātā veidā novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās. 

Šogad kopā atbildes snieguši 402 respondenti, vecumā no 18 līdz 60+ gadiem, no kuriem 131 bija Valmieras pilsētas iedzīvotājs (33%), kam seko 41 iedzīvotājs no Burtnieku apvienības (11%,) un 40 iedzīvotāji no Strenču pilsētas (10%). Kopumā Valmieras novada pašvaldības septiņas apvienības ir pārstāvētas visai līdzvērtīgi, 3% – 11% respondentu robežās no katras apvienības. 

Aptaujā piedalījušies iedzīvotāji, kuri pārstāv dažādas iedzīvotāju grupas. 133 respondenti norādījuši, ka pārstāv valsts/ pašvaldības iestādi (33%), 97 respondenti ir privāta uzņēmuma darbinieki (24%), 63 pensionāri (16%). Tāpat anketas aizpildīšanā piedalījušās 27 pašnodarbinātas personas (7%), 23 uzņēmēji (6%), 23 mājsaimnieki/ces (6%), 19 studenti (5%), kā arī citas iedzīvotāju grupas.

Kopumā vērtējot aptaujas rezultātus, 76% jeb 305 respondenti ir apmierināti ar dzīvi Valmieras novadā. Pamatojot savu atbildi, iedzīvotāji visbiežāk minējuši, ka viņus apmierina piedāvātās iespējas un pakalpojumi, tāpat apmierina novada/ pilsētas attīstība. Daļa respondentu norādījuši uz savu piederību novadam – te ir dzimtā vieta, dzīvesvieta un ģimene. Tāpat ir atzīmēts novada/ pilsētas skaistums, sakoptība, miers un dabas tuvums.

Savukārt 172 respondenti, kuri norādījuši, ka nav apmierināti ar dzīvi Valmieras novadā, savu neapmierinātību pamato ar sajūtu, ka pēc Valmieras novada izveidošanas apvienības/ lauki ir atstāti novārtā. Tāpat respondenti visai bieži izteikuši neapmierinātību ar ielu un ceļu stāvokli

Vērtējot prioritāri veicamos darbus Valmieras novada iedzīvotāju skatījumā, visvairāk komentāru sniegts par ielu un ceļu infrastruktūras un seguma uzlabošanu un uzturēšanu, dažādu teritoriju labiekārtošanu un objektu atjaunošanu. 

Valmieras pilsētā iedzīvotāju skatījumā trīs prioritāri veicamie darbi ir ceļu un ietvju infrastruktūras sakārtošana (90 respondenti), zaļo zonu labiekārtošana (23 respondenti), bērnu sporta un rotaļu laukumu izveide (12 respondenti). 

7 apvienībās komentāri sniegti par daudz un dažādām tēmām, un kopumā var uzskatīt, ka pirmā un nozīmīgākā prioritāte, tāpat kā Valmierā, ir ceļu un ietvju infrastruktūras sakārtošana (kopā visās apvienībās šis minēts 165 reizes gan vispārīgi, gan ar norādījumu par konkrētiem ceļiem un ielām apvienībās). Šai prioritātei seko citi darbi, kas ir specifiski katrai konkrētai apvienībai, piemēram, Strenču apvienībā Strenčos doktorāta remonts, Valmieras pagasta Valmiermuižā zaļās zonas teritorijas labiekārtošana, kultūras dzīves uzlabošana Rūjienas apvienībā, ūdensvada un kanalizācijas izbūve Mazsalacā, Mazsalacas apvienībā u.c.. 

Izvērtējot apmierinātību ar Valmieras novada pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, visās jomās pakalpojumi biežāk novērtēti kā apmierinoši. Visvairāk respondentu norādījuši, ka tos apmierina kultūras piedāvājums (kopā vērtējums “apmierina” un “drīzāk apmierina” – 305) un klientu apkalpošana pašvaldībā  – 301). Savukārt visvairāk respondentu norādījuši, ka tos neapmierina veselības aprūpe (kopā vērtējums “neapmierina” un “drīzāk neapmierina” – 143) un infrastruktūra (156), tomēr arī šajās jomās proporcionāli ir vairāk apmierinātu respondentu. Sociālie pakalpojumi novērtēti diezgan līdzvērtīgi, 96 respondenti norādījuši, ka šis pakalpojums kopumā apmierina, savukārt 70 norādījuši, ka pakalpojums kopumā neapmierina.

Tradicionāli visplašāk komentētā joma par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotāju ierosinājumos, priekšlikumos un komentāros bija par infrastruktūras sakārtošanu un uzturēšanu, komunikācija un klientu apkalpošana, veselības nozare, kultūras un pasākumu joma, kā arī dažādi saimnieciskie pakalpojumi.

Savukārt populārākie komunikācijas kanāli, no kuriem iedzīvotāji visbiežāk iegūst informāciju par Valmieras novada pašvaldības darbu ir sociālie mediji (Facebook, Instagram, Twitter u.c.) (63%), pašvaldības informatīvais izdevums 1x mēnesī (58%), pašvaldības tīmekļvietne valmierasnovads.lv (45%), radi, draugi, paziņas (40%), kam seko citi retāk izmantoti komunikācijas kanāli. 

Plašāk ar iedzīvotāju aptaujas rezultātiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē valmierasnovads.lv, sadaļā “Sabierbības līdzdalība”, “Iedzīvotāju aptauja 2022”. 

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti būs darba materiāls, ko pašvaldības nozaru vadītāji un speciālisti analizēs un ņems vērā plānojot attīstību, lai veicinātu līdzsvarotu teritorijas attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti novadā.