Valmieras novada Bāriņtiesas pakalpojumi

Valmieras novada Bāriņtiesa, pēc administratīvi teritoriālās reformas apvienojoties astoņām pašvaldībām, darbu uzsāka 2022. gada 1. janvārī. Bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzība ir Valmieras novada Bāriņtiesas galvenais darbības virziens. Bāriņtiesa Valmieras novada iedzīvotājiem nodrošina arī notariālos pakalpojumus.

Šobrīd Bāriņtiesā strādā 16 darbinieki. Lai pilnvērtīgi nodrošinātu bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību, Bāriņtiesas locekļu skaitu nosaka pašvaldība atbilstoši pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju, bērnu un aizgādnībā esošo personu skaitam, bāriņtiesas lietu skaitam un pašvaldības administratīvās teritorijas lielumam. Valmieras novada pašvaldībā deklarēti 52734 iedzīvotāji, no tiem 10218 bērni (dati uz 31.12.2023.).

Bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzība ir Valmieras novada Bāriņtiesas galvenais darbības virziens. 2023. gadā Bāriņtiesā ierosinātas 176 jaunas administratīvās lietas, pieņemts 371 lēmums, kopumā Bāriņtiesas lietvedībā ir 653 aktīvas administratīvās lietas. 2023. gadā izskatītas 478 pārbaudes lietas, kas neizveidojās par administratīvajām lietām to “klasiskajā” izpratnē, bet veikto darbību apjoms tajās ir pielīdzināms administratīvajās lietās veikto darbību apjomam, kas ietver risku novērtēšanu, plašu informācijas ieguvi, starpprofesionāļu komandas darba organizēšanu u.c. aktivitātes.

Bāriņtiesa Valmieras novada iedzīvotājiem nodrošina arī notariālos pakalpojumus. Pieprasītākie no tiem – darījuma akta projekta sagatavošana, darījuma apliecināšana, testamenta sastādīšana vai atsaukšana, testamenta pieņemšana glabāšanā, pilnvaras sagatavošana, paraksta apliecināšana, apliecinājuma un citu darbību reģistra izraksta sastādīšana, paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma lūguma, mantojuma saraksta sastādīšana, kā arī cita veida dokumentu sastādīšana. Minēto uzdevumu izpildītais kopējais skaits 2023. gadā – 3405 apliecinājumi u.c. darbības.

Ārpus pilsētas administratīvās teritorijas notariālos pakalpojumus Bāriņtiesa sniedz arī Valmieras pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem.

“Valmieras novads ir otrs lielākais novads Latvijā, lai arī pēc reformas Bāriņtiesas darbs ir efektivizēts, esošais cilvēkresurss ar darba apjomu tiek galā labi. Bāriņtiesa ir pieejama iedzīvotājiem, nevienam netiek atteikts,” norāda Andris Alpeus, Valmieras novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs. Viņš min, ka darba apjoms ir mainīgs, ir brīži, kad tas ir lielāks, bet daudz atkarīgs arī no darījuma rakstura. “Bērnu aizsardzības un aizgādības jautājumi ir mūsu prioritāte, lielu darba apjomu aizņem arī notariālie pakalpojumi, ņemot vērā to, ka Valmieras pilsētā ir tikai divi notāri, kā arī to, ka Bāriņtiesas notariālo pakalpojumu cenrādis ir ļoti demokrātisks, salīdzinot ar notāru sniegto pakalpojumu izmaksām. Tāpēc iedzīvotājiem jārēķinās, ka reizēm pēc šiem pakalpojumiem ir jāgaida rindā, tomēr tās nav garas,” stāsta Andris Alpeus.

Bāriņtiesas speciālisti pašvaldības apvienību pārvaldēs apmeklētājus klātienē pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. Ar šo darbinieku kontaktinformāciju var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnes www.valmierasnovads.lv sadaļā “Pašvaldība”, “Kontakti”, “Bāriņtiesa”. Šī informācija atrodama arī apvienību pārvaldēs un pagastos pie ziņojuma dēļiem.  

Gadījumos, kad cilvēks veselības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar ierasties apvienības pārvaldē, bāriņtiesas darbinieks bez papildu samaksas pie iedzīvotāja ierodas arī mājas vizītē.

Papildu informācija par Bāriņtiesas nolikumu, kontakti, darbalaiks, cenrādis valsts nodevām par sniegtajiem pakalpojumiem u.c. informācija atrodama tīmekļvietnes www.valmierasnovads.lv.

Valmieras novada Bāriņtiesa.