Valmieras novadā 598 skolēni saņēmuši naudas balvu par teicamām sekmēm mācību darbā

Mācību gada noslēgums

Valmieras novada pašvaldība, lai veicinātu izglītojamo izaugsmi un motivētu jauniem sasniegumiem, kā arī lai pateiktos par sasniegumiem mācību priekšmetu apguvē, 2022./2023. mācību gada noslēgumā 598 skolēniem piešķīra naudas balvu par teicamām sekmēm. No pašvaldības budžeta šim mērķim atvēlēti 21 450 eiro.

Apbalvojuma “Par teicamām sekmēm mācību darbā” saņemšanai var pretendēt Valmieras novada pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie. 4.-9. klašu grupā naudas balvu saņēma 481 skolēns, katrs 30 eiro apmērā, un 117 skolēni 10.‑12. klašu grupā, katrs 60 eiro apmērā.

Lai saņemtu Valmieras novada pašvaldības apbalvojumu “Par teicamām sekmēm mācību darbā” pašvaldības dibināto izglītības iestāžu 4.–12. klašu skolēniem vidējā mācību sasnieguma vērtējumam semestra noslēgumā jābūt intervālā no 8,5 līdz 10 ballēm, mācību priekšmetos nevar būt nepietiekams semestra vai gada vērtējums, tāpat arī nav pieļaujamas neattaisnoti kavētas mācību stundas, kā arī skolēns izglītojas vismaz vienā interešu un/vai profesionālās ievirzes izglītības programmā un aktīvi līdzdarbojas skolas dzīvē.

Apbalvojumu piešķir divas reizes mācību gadā, izvērtējot sekmes pirmā semestra noslēgumā, un otrā semestra noslēgumā, izvērtējot sekmes mācību gadā.