Valmieras ielu pārbūvju garumi un izmaksas 2020. un 2021. gadā

Valmieras pilsētas pašvaldība šogad plāno ielu remontdarbus un pārbūves vairāk nekā 4 km kopgarumā. Pēdējos piecos gados Valmierā grantēto ielu garums samazināts par 12,6 km jeb 26 %. Kopumā Valmierā ir 120,4 km (01.01.2021.) ielu. No tām 85,2 km ir ar cieto (asfalta vai bruģa) segumu, 35,1 km – grantētas, 100 m ar citu segumu.

2021. gadā Valmierā notiks ielu pārbūve 3,565 km garumā un jaunas asfaltētās ielas būvniecība 0,523 km garumā. Papildu tam šogad tiks pabeigta arī apvienoto gājēju un velosipēdu ceļu izbūve Rubenes un Valkas ielās. Ielu pārbūve Valmierā tiek organizēta atbilstoši prioritārajam ielu pārbūves sarakstam un pieejamajam finansējumam, finansējuma avota, piemēram, Eiropas Savienības (ES) fondu nosacījumiem.

2021. gadā tika veikti gan ielu pārbūves darbi, gan arī ielu virsmas divkārtu apstrāde. Pēc būvdarbiem ekspluatācijā tika nodotas ielas 1,3 km kopgarumā, tostarp 0,235 km jaunas grantētās ielas izbūve un 1,081 km pārbūvētu ielu ar asfalta segumu. Pagājušajā gadā turpinājās arī grantēto ielu divkārtu apstrādes ar šķembām un bitumena emulsiju. Cieto segumu ieguva 5,145 km pilsētas grantēto ielu. Starp apstrādātajām ielām bija arī intensīvāk izmantotās Skolas un Sporta ielas, kurām pirms divkārtu apstrādes ar šķembām un bitumena emulsiju bija nepieciešama virsūdens kanalizācijas un drenāžas sistēmas izbūve, atrisinot ūdens noteces jautājumus.

Ielu pārbūve grantēto ielu divkārtu apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju šogad netiek īstenota. Tas ir saistīts ar darbu izpildītāju trūkumu, kuri šogad ir ļoti noslogoti, izpildot šī un pagājušā gada apjomīgo pasūtījumu uz valsts autoceļiem.

Plānojot un organizējot ielu pārbūvi Valmierā, prioritāras ir ielas, kas ir stratēģiski nozīmīgas uzņēmējdarbībai, un kuru izbūvei ir iespējama ES fondu līdzekļu piesaiste, tā atvieglojot pašvaldības budžetu. Nākamā prioritāte ir grantētās ielas ar lielāku satiksmes intensitāti, ielas, kurām blakus ir pirmsskolas izglītības iestādes un ielas ar esošu virsūdens noteci, jo virsūdens kanalizācijas un drenāžas sistēmas izbūve ir ļoti dārga un bez tās pārbūve – nelietderīga. Dzīvojamo teritoriju ielu pārbūvi iespējams realizēt tikai par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Ir gadījumi, kad ielu prioritātes tiek mainītas. Galvenie iemesli, kāpēc kādas prioritāras ielas pārbūve tiek atlikta ir: 1) plānota jaunu inženierkomunikāciju izbūve (piemēram, gāzes apgādei); 2) nepieciešama novecojušo inženierkomunikāciju pārbūve (piemēram, gāzes, ūdensapgādes un kanalizācijas); 3) nepieciešama un plānota ielas savienojuma izveide ar citām ielām.

Lai Valmierā turpinātu grantēto ielu divkārtu apstrādi, lielai daļai šobrīd prioritāro grantēto pilsētas ielu pirms darbu veikšanas ir nepieciešami būtiski ar virsūdens noteces sakārtošanu saistīti priekšdarbi. Daļai ielu grunts un ielas ģeometrijas dēļ vienīgais efektīvais brauktuves kvalitātes uzlabošanas risinājums ir ielas pārbūve, to asfaltējot (piemēram, Tālavas un Teodora Ūdera ielas). Šāds risinājums (asfaltbetons) ir nepieciešams arī Vienības ielai posmā no Brīvības ielas līdz Loku ielai. Ielu divkārtu apstrāde nepieciešama arī Loku ielā un Mujānu ielā – šīm abām ielām ir izstrādāts virsūdens novadīšanas sistēmas būvprojekts. 2021.gadā paredzēts veikt darbu iepirkumu tās izbūvei. Sakārtojot Loku ielas virsūdens noteci, ar reljefa palīdzību būs iespējams novadīt lietus ūdeni arī no Rožu ielas un Mazās Loku ielas.

Ieguldītie līdzekļi

Ielu remonti, pārbūves un būvniecība Valmierā tiek organizēta atbilstoši pieejamajam finansējumam. No Valsts autoceļu fonda administrētajiem autoceļu lietotāju nodoklī samaksātajiem līdzekļiem pašvaldība ik gadu saņem apmēram 500 000 EUR. Pārējie izdevumi tiek segti, izmantojot dažādus citus finansējuma avotus: pašvaldības budžetu, ES struktūrfondu līdzekļus (Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Kohēzijas fonds), valsts budžeta dotācijas, valsts budžeta aizdevumu no Valsts kases.

2020.gadā Valmieras ielu pārbūvēs un divkārtu apstrādē tika ieguldīti gandrīz 3,777 miljoni EUR, tostarp kā ES līdzfinansēti projekti 1,249 miljoni EUR. Savukārt 2021.gadā ielu pārbūvē plānots ieguldīt vismaz 5,022 miljoni EUR, tostarp kā ES līdzfinansēti projekti 3,815 miljoni EUR. Šobrīd notiek iepirkums “Rūpniecības ielas (posmā no Kauguru ielas līdz Dzelzceļa ielai (2.kārta)) pārbūve, iebrauktuves un stāvlaukuma izbūve Rūpniecības ielā 1 un 9 un siltumtrases izbūve Rūpniecības ielā 1, Valmierā”, ko iecerēts uzsākt šogad un kuras pārbūve plānota Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā projektā “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2. kārta”.

Atbilstoši iepirkuma līgumiem par ielu pārbūvi, 1 km asfaltētas ielas izbūve atkarībā no komunikāciju izbūves izmaksā no 800 000 līdz 1 100 000 EUR (bez PVN), divkārtu virsmas apstrāde grantētajām ielām ar esošu noteci izmaksā 1 km – 80 000 EUR (bez PVN). Taču, ja nepieciešama virsūdens kanalizācijas un drenāžas sistēmas izbūve, kas ir ļoti dārga, ilgtspējīgāks risinājums ir ielas asfaltēšana, piemēram, kā Tālavas un Teodora Ūdera ielās.