Valmierā speciālo 2. posma (7.–9. klasei) pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem var apgūt trīs izglītības iestādēs

Valmieras novada pašvaldības atbilde plašsaziņas līdzekļiem par Tiesībsarga 2021. gada 1. decembrī publiskoto informāciju.

Izglītojamā interesēs ir nodrošināt viņa vajadzībām piemērotu izglītības programmu. Valmieras pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – PMK) rīcībā nav dokumentu, kas apliecina, ka izglītojamā vajadzībām piemērotākā ir 2. posma (7.–9. klase) apguve vispārējā pamatizglītības programmā, jo iepriekš kā izglītojamā vajadzībām piemērotākā tika noteikta “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem”. Redzot pozitīvu dinamiku programmas apguvē, vecākiem ir iespēja sadarbībā ar skolas atbalsta komandu rosināt pārvērtēšanu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumu Nr. 709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” 6. punktā ietvertajam regulējumam Valmieras PMK pienākumos ietilpst sniegt atzinumu par speciālās pamatizglītības programmām, kas ir spēkā no 1. līdz 4. klasei. Ja pašvaldību PMK izsniegtais atzinums ir bez termiņa un nav konstatēta nepieciešamība atkārtoti apmeklēt pedagoģiski medicīnisko komisiju, tad izglītojamais var turpināt mācīties speciālās izglītības programmā līdz tās pabeigšanai, ja tas atbilst viņa veselības stāvoklim un spējām, vai vērsties pedagoģiski medicīniskajā komisijā, lai saņemtu jaunu atzinumu. Savukārt Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas (Valsts PMK) kompetencē ir sniegt atzinumu par speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem no 5. līdz 9. klasei.

Saņemot atzinumu, izglītības iestāde atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām” punktam  5.1. izstrādā individuālo izglītības plānu;  7. punktam –  izglītības iestādes administrācija nosaka atbildīgo par plāna izpildi, dinamiku;  8. punktam – plāna īstenošanas gaitu ne retāk kā divas reizes mācību gada laikā kopīgi izvērtē izglītojamais, izglītojamā likumiskie pārstāvji un plāna īstenošanā iesaistītie pedagogi.   

Izglītojamajam beidzot 6. klasi, izglītības iestādes atbalsta komanda informē izglītojamā likumiskos pārstāvjus par pozitīvu dinamiku un iespēju veikt izglītojamā izglītības programmas pārvērtēšanu, lai atbilstoši esošajai likumdošanai (pievienojot nepieciešamo dokumentu paketi – neirologa slēdzienu, psihologa atzinumu un izglītības iestādes izglītojamā zināšanu izvērtējumu atbilstoši izglītības standartam) piemērotu atbilstošu izglītības programmu. Tās ir vecāku tiesības un pienākums sekot līdzi bērna izglītības programmas satura apguvei.

Vecākiem tika dota iespēja 2021. gada 4. augustā veikt izglītojamā pārvērtēšanu Valsts PMK Rīgā, uz kuru izglītojamais ar likumiskajiem pārstāvjiem neieradās un nepaziņoja par neierašanos.

Likumdošanā paredzētā pārvērtēšana nav ekvivalenta sekmīgi nokārtotiem iestājpārbaudījumiem izglītības iestādē. Līdz ar to Valmieras PMK nav likumā noteiktā pamatojuma, ka ir mainīta izglītojamā vajadzībām nepieciešamā izglītības programma. Ja tā nav mainīta, tad saprotams, ka Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija izglītojamajam nevar piedāvāt “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem”, ja šāda programma izglītības iestādē nav licencēta un valsts ģimnāziju darbībai ir citi valstī noteikti uzstādījumi. Turklāt konkrētā izglītības iestāde izglītojamā dokumentus un iesniegumu par mācību uzsākšanu nav saņēmusi. Atbilstoši Izglītības likuma 28. pantā noteiktajai izglītības iestādes patstāvībai un Izglītības likuma 30. panta pirmajā daļā noteiktajai izglītības iestādes vadītāja atbildībai skola ir atbildīga par pamatizglītības programmas īstenošanu un izglītojamiem nepieciešamo atbalsta pasākumu nodrošināšanu.

Valmieras novada pašvaldības pienākums ir nodrošināt izglītības programmas apguvi atbilstoši izglītojamā spējām un vajadzībām. Valmierā speciālo 2. posma  (7.–9. klasei) pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem var apgūt trīs izglītības iestādēs: Valmieras 5. vidusskolā, Valmieras 2. vidusskolā un Valmieras Viestura vidusskolā, kur katram izglītojamajam ir izstrādāts individuālais izglītības plāns, noteikts atbildīgais par plāna izpildi, dinamiku u.c.