Valmierā noslēgusies Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecība

Jaunais Linarda Laicena ielas posms 200 m garumā. Foto: Armands Miķelsons

Novembrī Valmierā noslēgusies Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecība. Projekts „Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L. Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai” ir mūsdienīgas, iedzīvotājiem draudzīgas un zaļas pilsētvides attīstības piemērs. Izveidots jauns, alternatīvs maršruts tranzīta un kravas transportam, atdalot to no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmas. Uzlabota iedzīvotāju mikromobilitāte, pārbūvējot ietves un izveidojot veloceliņu, kā arī ar jauniem koku, krūmu un augu stādījumiem un atpūtas vietām labiekārtota maģistrāles zaļā zona. Maģistrāle jau ir atvērta visiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

Ielu pārbūve un atjaunošana

Veikta Linarda Laicena ielas rekonstrukcija līdz Rūpniecības ielai. 

Paralēli Vecajam dzelzceļam posmā no Linarda Laicena ielas līdz Cēsu ielai izbūvēts jauns ielas posms 200 m garumā, kas savieno Linarda Laicena ielu ar Cēsu ielu, lai no kravas transporta atslogotu Rūpniecības ielu. Izveidots arī jauns pieslēgums Zvejnieku ielai. Šajā posmā izbūvēts arī ielu apgaismojums.

Rekonstruēta Cēsu iela posmā no Vecā dzelzceļa līdz valsts vietējam autoceļam V185. Iebraucot pilsētā, izbūvēts rotācijas aplis. No Valmieras pilsētas robežas līdz Kauguru ielai, iepretī Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona teritorijai (Kaugurmuiža), izbūvētas jaunas brauktuves. Šajā posmā izveidots arī ielu apgaismojums.

Visā Dienvidu industriālajā maģistrālē izbūvēti inženiertīkli: lietus ūdens kanalizācijas tīkls, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli. Veikta arī to pārbaude. 

Ietvju un veloceliņu izbūve

Ietves ir izbūvētas posmā gar Kaugurmuižu, radot iespēju droši nokļūt pilsētas centrā kājām un ar velosipēdiem no dzīvojamā kvartāla Kadiķu, Brūkleņu, Vairogu ielā. No Valmieras autoostas apļa līdz pilsētas robežai izbūvēts kvalitatīvs veloceliņš, kas papildina pilsētas veloceļu tīklu, savienojot jau esošos veloceļus un maršrutus, arī izbūvēto veloceliņu Rūpniecības ielā un “Zaļo dzelzceļu” veloceļu uz bijušā šaursliežu dzelzceļa stigas. Līdz ar šīm izmaiņām arī pastaigu maršruts kļūs pieejamāks plašākai sabiedrības daļai. Ietves un veloceliņi izbūvēti katrs vismaz 1,50 m platumā. 

Linarda Laicena ielā līdz krustojumam ar Rūpniecības ielu gājēju/velo celiņam izbūvēts bruģa segums, bet tālāk līdz pat pilsētas robežai tam ieklāts asfalta segums. Projekta ietvaros izbūvēta cietā seguma uzeja Linarda Laicena ielas galā, kur tā līdz šim bija stāva un smilšaina. 

Koku, krūmu un augu stādījumi

Lai pilsētvidē pastaigas un izbraucieni ar velosipēdu būtu zaļāki un ainaviskāki un samazinātos ielas ekspluatācijas laikā radītais troksnis, iestādītas liepas, priedes, ozoli, kļavas, plūškoki un citi koki un krūmi. Kopumā iestādīti 570 augi, no tiem vairāk nekā 130 koki. Tie kompensē arī būvprojekta realizēšanai nepieciešamo un bīstamo koku izzāģēšanu, par ko 2022. gadā tika organizēta publiskā apspriešana. Katram maģistrāles posmam izvēlētas augsnei atbilstošas un satiksmes drošību neietekmējošas koku un krūmu sugas.

Priecē izveidotie apstādījumi pie Linarda Laicena ielas 12 mājas. Dienvidu industriālās maģistrāles projekta ieceres publiskās apspriešanas laikā mājas iedzīvotāji automašīnu novietošanas joslas vietā ielas malā vēlējās izveidot zaļo zonu ar apstādījumiem, jo koku stādījumi nebija iespējami apakšzemes gāzes komunikāciju dēļ. 

Jāpiemin, ka kokiem, kurus projekta laikā bija paredzēts saglabāt, būvdarbu veikšanas laikā veica koku sakņu sistēmas aizsardzības, koku stumbru un vainagu aizsardzības pasākumus. 

Būtiskās satiksmes organizācijas izmaiņas

Cēsu ielas krustojumā ar Linarda Laicena ielu (jaunajā posmā) ir mainīta satiksmes organizācija. Krustojumā kustību pa Linarda Laicena ielu var turpināt tikai taisni, pa galveno ceļu, bez iespējas nogriezties pa kreisi uz Cēsu ielu. Šajā posmā jāievēro arī ātruma ierobežojums 30 km/h.

Dienvidu industriālās maģistrālē vairākos posmos ir izvietotas aizlieguma zīmes “Apstāties aizliegts”  (transportlīdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt). 

Dienvidu industriālās maģistrāles izbūve tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L. Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai” darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2.pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā”. Projekta kopējās izmaksas – 5 008 279,15 EUR, projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 3 294 117,65 EUR, Kohēzijas fonda finansējums – 2 800 000,00 EUR. Būvdarbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veica SIA “Limbažu ceļi”. Būvuzraudzību nodrošina SIA “JURĒVIČS UN PARTNERI”, būvprojekta izstrādātājs: SIA “BM – projekts”.