Valmierā jauno katlu māju būvēs Rietekļa ielā 1

2022. gada 27. oktobrī Valmieras novada pašvaldības domes deputāti apstiprināja grozījumus 2022. gada 31. marta lēmumā Nr. 252 “Par konceptuālu atbalstu jauna siltumenerģijas ražošanas avota būvniecībai”, konceptuāli atbalstot jaunas katlu mājas būvniecību zemes vienībā Rietekļa ielā 1, Valmierā (kadastra apzīmējums Nr. 96010030203), un katlu mājai nepieciešamās infrastruktūras izveidi zemes vienībā Rīgas ielā 93B, Valmierā (kadastra apzīmējums Nr. 96010030202).

Līdz ar šo domes lēmumu spēku zaudē grozījumi lēmumā Nr.252 (28.04.2022.) par konceptuālu atbalstu jaunas katlu mājas būvniecību zemes vienībā Ausekļa ielā 30, Valmierā, kā arī 2022. gada 29. septembra domes lēmums uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai Ausekļa ielā 30, Valmierā ar mērķi grozīt Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017. gada) noteikto funkcionālo zonējumu zemes vienības daļai, kas paredzēta jaunas katlu mājas un tai nepieciešamās infrastruktūras būvniecības ieceres realizēšanai.

Saskaņā ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu zemes vienībai Rietekļa ielā 1 noteikts rūpnieciskas apbūves teritorijas statuss, tādēļ nav nepieciešams izstrādāt jaunu lokālplānojumu ar mērķi grozīt zemes vienības funkcionālo zonējumu katlu mājas būvniecības ieceres īstenošanai.

Dome arī nolēma uzdot Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei uzsākt Rietekļa ielas pārbūves būvprojekta izstrādi, tai skaitā paredzot katlu mājai nepieciešamo komunikāciju izbūvi.

Savukārt pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Valmieras ūdens” uzdots uzsākt siltumtrases pārbūvi Vaidavas ielā atbilstoši plānotajai katlu mājas būvniecības iecerei, izveidojot savienojumu ar esošajiem siltumtīkliem, siltumenerģijas pārvades un sadales nodrošināšanai.

Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs: “Jau kopš 2014. gada Valmierā ir notikusi mērķtiecīga pāreja uz vietēja kurināmā izmantošanu siltumenerģijas ražošanā. 2015. gadā tika atklāta pirmā šķeldas katlumāja – Pārgaujā, savukārt 2020. gadā darbu sāka otra šķeldas katlumāja – Gaujas labajā krastā. Pašlaik AS “Valmieras Enerģija” katlumājas nodrošina 82,8% pilsētas siltumapgādei nepieciešamā siltuma un 90% siltumenerģijas saražo, kurinot šķeldu. No AS “Valmieras piens” tiek pirkti 15,7% nepieciešamās siltumenerģijas, bet vēl 1,5% – no SIA “ITA Ltd”. Tā kā AS “Valmieras piens” katlumāja izmanto dabasgāzi, kurai ir vairākkārt pieaugusi cena, tas būtiski ietekmē kopējo siltumenerģijas tarifu Valmierā visiem centrālās siltumenerģijas lietotājiem. Lai nākotnē varētu nodrošināties pret dabasgāzes cenu svārstību ietekmi uz siltumenerģijas tarifu un pabeigtu pāreju uz vietējo kurināmo, ir nepieciešams būvēt trešo šķeldas katlumāju pilsētā.

Sākotnēji tika plānots būvēt jauno katlumāju Ausekļa ielā 30, kas atrodas vistuvāk jau esošajiem inženiertīkliem, jo bija steidzami nepieciešams konceptuāli paredzēt vietu būvniecībai, lai pēc iespējas ātrāk atrisinātu jautājumu par stabilu un ekonomisku siltumenerģijas apgādi visā pilsētā. Taču, izvērtējot pilsētas turpmākās attīstības plānošanas potenciālu šajā apkaimē un ņemot vērā visus apstākļus, kā arī nopietni uztverot un izvērtējot iedzīvotāju iebildumus par konkrēto vietu, pašvaldība izvēlējās piemērotāku vietu jaunajai katlumājai. Lai arī tas paredz lielākus ieguldījumus inženiertīklu izbūvē, tomēr izvēlētā vieta sniegs lielākas priekšrocības katlumājas ekspluatācijas laikā.

Paredzēts, ka katlumāja apgādās ar siltumenerģiju ne vien Ausekļa ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālu un uzņēmumu “Valmieras piens”, bet arī iestādes, uzņēmumus un nākotnē iecerētās dzīvojamās mājas Eduarda Lācera, Alvila Freimaņa un Somu ielas apkaimē.”

Zanda Lapsa, Attīstības pārvaldes Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas vadītāja, galvenā arhitekte: “Nepieciešamība būvēt jauno katlumāju mudināja paraudzīties plašāk uz šīs apkaimes attīstības plāniem ilgtermiņā atbilstoši gan iedzīvotāju, gan industrijas vajadzībām. Tādējādi tika atrasta piemērotāka katlumājas atrašanās vieta, kas ir tālāk no dzīvojamās zonas, viesnīcas un Valmieras Olimpiskā centra, lai novērstu neērtības iedzīvotājiem un satiksmes plūsmas palielināšanos šajā kvartālā.

Katlumāju plānots būvēt rūpnieciskas apbūves teritorijā, tāpēc nav nepieciešams izstrādāt jaunu lokālplānojumu, kas ietaupīs vismaz 9 mēnešus laika, tādējādi būtiski paātrinot būvniecības procesu. Izvēlētā būvniecības vieta ir labāka arī, vērtējot no ainaviskā viedokļa, jo katlumāja ir tehniska būve, ko vajadzētu nomaskēt, nevis izcelt.

Līdz ar katlumājas būvniecību, tiks uzlabota infrastruktūra, pārbūvējot Rietekļa ielu un izbūvējot jaunas inženierkomunikācijas. Tādējādi tiks nodrošinātas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai šajā teritorijā.

Savukārt zemes vienība Ausekļa ielā 30 ir pilsētvides attīstībai nozīmīga vieta, kas ir jāsaglabā kā dzīvojamām mājām paredzēta teritorija, it sevišķi ņemot vērā to, ka Valmierā nav daudz vietu, kur ir iespēja uzbūvēt daudzdzīvokļu mājas, bet pieprasījums pieaugs.”