Valmierā izstrādā mācību materiālus matemātikas apguvei

Valmierā top matemātikas grāmatas

Valmieras 2. vidusskolas matemātikas skolotāja Linda Ādamsone ir viena no mācību līdzekļa matemātikā 1. klasei autorēm. Izdotie mācību līdzekļi ir vieni no pirmajiem matemātikā jaunāko klašu skolēniem, kas Latvijas skolām piedāvā jaunajam mācību saturam vienkopus apkopotus atbilstošus materiālus un pieeju. 

Autoru kolektīvs: Linda Ādamsone, Annija Vilnīte, Ilga Brigmane – Briģe darbu pie mācību līdzekļu komplekta izveides aizsāka aptuveni pirms gada, bet šī gada septembrī grāmatas izdotas sadarbībā ar izdevniecību “Skolas Vārds”. 

Mācību līdzekļu komplekta 1. daļā ietilpst skolēna grāmata, darba burtnīca un skolotāja rokasgrāmata. Mācību līdzekļu komplekts ir sastādīts atbilstoši pamatizglītības standartam un Skola2030 izstrādātajam programmas paraugam matemātikā no 1. līdz 9. klasei – atbilst programmas paraugā noteiktajam mācību stundu skaitam katrā tematā un gadā. Izdotajā skolēna grāmatā un darba burtnīcā ir pirmie četri temati, ko nepieciešams apgūt 1. klasē. Grāmatā matemātiku kopā ar skolēnu apgūst lapsēns Miks, kurš katrā tematā satiek kādu padomdevēju – gudro zīmulīti, zirnīti, dinozauru un simtkāji. 

Skolēna grāmatā katram tematam ir atsegums, kurā uzskaitītas apgūstamās prasmes un jēdzieni. Katrai mācību stundai ir dots nosaukums un sasniedzamais rezultāts, kam seko mācību vielas izklāts un uzdevumi atbilstoši sasniedzamam rezultātam, kā arī grāmatā iekļauti gan praktiski, gan interaktīvi uzdevumi QR koda veidā. Savukārt temata noslēgumā ir sadaļa “Es protu!”, kur skolēnam ir iespējams atkārtot tematā apgūto. Skolēna grāmatas beigās un sākumā ir atgādnes, kas skolēniem var noderēt visa mācību gada laikā, apgūstot matemātiku gan mācību stundās, gan pildot mājas darbus, kā arī īsi sasnieguma līmeņu apraksti pašvērtējuma veikšanai, lai apzinātos apgūtās prasmes un, cik daudz vēl ir nepieciešams piestrādāt, lai tematu pārzinātu pilnībā. Darba burtnīca ir papildinājums skolēna grāmatai, kurā iekļauti uzdevumi atbilstoši sasniedzamajam rezultātam. Skolotāja rokasgrāmatā ir pieejama aktuālā informācija par normatīvajiem dokumentiem, ieteikumi skolēnu prasmju vērtēšanai, tematiskais plāns, norādes uz papildmateriāliem, pārbaudes darbi un snieguma līmeņu apraksti, kā arī pavairojami uzskates materiāli un matemātiskie modeļi, ko ilgstošākai lietošanai iespējams arī ielaminēt. 

Mācību materiālu saturs mērķtiecīgi virza skolēnu uz standartā noteiktajām matemātikas mācību jomas plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Autores ir domājušas par pašvadītas mācīšanās attīstīšanu, piemēram, būt informētam par stundas sasniedzamo rezultātu, sekot līdzi tā apguvei un veikt pašvērtējumu. Mācību satura izklāstā ir iekļauti daudzveidīgi teorijas skaidrojumi, uzdevumi, zīmējumi, attēli, modeļi un reālās dzīves situācijas, kas nodrošina loģisku un secīgu zināšanu un prasmju apguvi. Īpaša uzmanība pievērsta skolēnu vecumposmam, piemērotas valodas lietojumam, komunicējot par sasniedzamo rezultātu, snieguma līmeņu aprakstiem un vērtējumiem, kā arī izklāstot mācību vielu. Manuprāt, šis mācību līdzekļu komplekts 1. klasei ir lielisks atbalsts gan bērniem, gan skolotājiem, mācot un mācoties matemātiku.

Mācību līdzekļu komplekts tapis sadarbībā ar Sanitu Eglīti, Valmieras 2. vidusskolas sākumskolas skolotāju un direktora vietnieci izglītības jomā, kas ir mācību līdzekļu komplekta redaktore.

Izdotais mācību līdzekļu komplekts ir iesniegts izvērtēšanai un apstiprināšanai Valsts izglītības satura centrā.  

Šobrīd L. Ādamsone strādā pie mācību līdzekļu komplekta matemātikai 1. klasei 2. daļas izstrādes. Nākotnē ir plānots izstrādāt mācību līdzekļus arī 2. un 3. klases matemātikas nodarbībām, tādēļ atgriezeniskā saite no skolotājiem par mācību līdzekļu komplekta 1. daļu ir būtiska, lai turpmākos mācību līdzekļus izstrādātu arvien kvalitatīvākus.  

Valmieras 2. vidusskolā norisināsies tikšanās, kurā mācību līdzekļu autore L. Ādamsone aicina ikvienu interesentu uzzināt vairāk par mācību līdzekļu komplektā iekļauto mācīšanās pieeju, darba formām, uzdevumu atlasi un pielietojumu, kā arī uzklausīs pieredzi un atsauksmes no lietotājiem, kuri jau šobrīd ar komplektu strādā. Aicinām sekot līdzi informācijai Valmieras 2. vidusskolas mājaslapā v2v.edu.lv un skolas Facebook lapā! 

Par autori

L. Ādamsone Latvijas Universitātē ir ieguvusi bakalaura grādu “Sākumskolas skolotāja ar tiesībām vienu priekšmetu mācīt pamatskolā”, maģistra grāds iegūts “Izglītības zinātnēs”. Viņa ir Valmieras 2. vidusskolas sākumskolas skolotāja un vada metodisko jomu savā skolā. Viņas ceļš, izstrādājot mācību materiālus, aizsākās,  iesaistoties Skola2030 projektā, kur veidots video saturs Tavaklase.lv materiāliem matemātikai 1. klasei. L. Ādamsone ir iesaistījusies arī uzdevumi.lv satura izstrādē matemātikai un joprojām turpina iesaistīties dažādos projektos mācību materiālu izstrādei. Šogad L. Ādamsone par nozīmīgu personisko ieguldījumu pedagoģiskajā darbībā un sasniegumiem izglītībā saņēmusi Valmieras novada pašvaldības apbalvojumu “Balva izglītībā 2023”.