Valkā notiks darbseminārs par privātā sektora datu iekļaušanu pašvaldību enerģijas un klimata plānos

VPR seminārs

Šī gada 29. novembrī Valkā, Beverīnas ielā 3, notiks darbseminārs pašvaldību speciālistiem un energopārvaldniekiem. Tā ietvaros uzmanība tiks vērsta uz privātā sektora iesaisti pašvaldību ilgtspējīgas enerģijas un klimata plānu izstrādē un ieviešanā. Aicinām citus interesentus pieteikt savu dalību, aizpildot reģistrācijas saiti līdz 27. novembrim  plkst. 11:00 ŠEIT.

Darbsemināra pasākuma programma pieejama ŠEIT.

Pašvaldību sagatavotie ilgtspējīgas enerģijas un klimata plāni (turpmāk arī SECAP plāni) visbiežāk fokusējas uz tām rīcībām un pasākumiem, kas ir pašvaldību kompetencē. Tā, piemēram, enerģijas patēriņa dati tiek apkopoti par pašvaldībai piederošajām ēkām (skolas, bērnudārzi, administrācijas ēkas u.c.), ielu apgaismojumu, sabiedrisko transportu, pašvaldību kapitālsabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas nodrošināšanai un atkritumu apsaimniekošanā u.c.  Taču SECAP plāniem jākoncentrējas visu pašvaldības ģeogrāfisko teritoriju, paredzot rīcības, kuru mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un mazinātu/pielāgotos klimata pārmaiņām. Enerģijas patēriņa dati jāapkopo, ilgtspējības mērķi jāizvirza, iekļaujot pēc iespējas vairāk informāciju arī par privāto sektoru – dzīvojamais sektors, pakalpojumu (terciārais) sektors, rūpniecība, privātais transports, lauksaimniecība (arī zemnieku saimniecības).

Par to, kā veiksmīgāk SECAP plānu sagatavošanas posmā uzrunāt un iekļaut būtiskāko informāciju arī par privāto sektoru, 29. novembrī Valkā stāstīs VPR Vecākā eksperte, zinātņu doktore Laura Dzelzkalēja. Darbseminārā piedalīsies Rīgas Tehniskās Universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (turpmāk arī VASSI) Vadošā pētniece, profesore Ieva Pakere, kura dalīsies zināšanās par individuālo enerģijas patēriņa datu uzskaites metodēm un analīzi. Praktiskajā daļā darbsemināra dalībnieki būs aicināti piedalīties VASSI sagatavotajā spēlē par enerģijas kopienām. Tās laikā tiks izmantots digitāls rīks, kas tapis projekta BRIDGE ietvaros. Simulācijas rīks ļauj uzzināt vairāk par dažādu faktoru ietekmi uz dzīvojamās ēkas kopējo enerģijas patēriņu, kā arī labāk izprast, kuri ikdienas paradumi un nākotnes lēmumi var nodrošināt ne tikai lielāku ekonomisko izdevīgumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanā, bet arī veicina klimatatbildīgu rīcību un dzīves kvalitātes paaugstināšanos nākotnē.

Par CEESEU-DIGIT darbsemināriem

Sākot ar šī gada 4. oktobri vairākās Vidzemes vietās notiks darbsemināri pašvaldību speciālistiem ar mērķi veicināt energopārvaldnieku un citu speciālistu zināšanas, izstrādājot un atjaunojot ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānus. Tajos plānojot arī pasākumus taisnīgas enerģijas pārejai, enerģētiskās nabadzības mazināšanai un rīcības klimata pārmaiņu mazināšanai. Pirmais darbseminārs notika 4.oktobrī Kocēnos, kura fokusā bija pašvaldību enerģijas un klimata rīcības plāni kontekstā ar nacionālo un Eiropas enerģētikas un klimata politiku. Turklāt CEESEU-DIGIT projekta galvenais rezultāts būs Vidzemes plānošanas reģionam sagatavotais enerģijas un klimata rīcības plāns 2030. gadam. Būtisks atbalsts plāna sagatavošanā būs 11 Vidzemes reģiona pašvaldības un to esošie enerģijas un klimata plāni, kā arī ieviestā energopārvaldības sistēma.

Gan darbsemināri, gan arī reģionālais plāns tiks izstrādāts Eiropas Savienības “Life” programmas projekta “Centrālās un Austrumeiropas ilgtspējīgas enerģētikas savienības reģionālo pārvalžu iniciatīvu izstrāde un ieviešana taisnīgas pārkārtošanās nodrošināšanai enerģētikas nozarē” (turpmāk arī CEESEU-DIGIT) ietvaros. CEESEU-DIGIT galvenais mērķis ir sešos Centrālās un Austrumeiropas valstu reģionos, tostarp Vidzemes plānošanas reģionā, izstrādāt un īstenot enerģijas un klimata rīcības plānu, kā arī pilnveidot pašvaldību spējas sagatavot, finansēt un ieviest savus enerģijas un klimata rīcības plānus saskaņā ar nacionāla un reģionāla līmeņa enerģētikas plānošanas dokumentiem.

Šis projekts ir saņēmis Eiropas Savienības finansējumu saskaņā ar granta līgumu Nr. 892270. Visu atbildību par darbsemināru saturu uzņemas tā autori. Tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Ne Eiropas Komisija, ne EASME neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu

Informāciju sagatavoja: Baiba Šelkovska, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā. Saziņai: