Vairāk  nekā 250 Vidzemes pašvaldību speciālistu turpina kopā pilnveidot efektīvas komunikācijas prasmes

Šogad novembrī tika uzsākts tiešsaistes semināru cikls, kurā  sešu intensīvu nodarbību laikā vairāk nekā 250 speciālistu no visām 11 Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām pilnveido savas komunikācijas prasmes ikdienas darba efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai. Kuplais semināru dalībnieku skaits liecina, ka piedāvātā mācību tēma pašvaldības speciālistiem ir aktuāla un ir vēlme pilnveidot savas komunikācijas prasmes efektīvākai publisko pakalpojumu sniegšanai savas pašvaldības iedzīvotājiem, tostarp uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti pēc nesenās administratīvi teritoriālās reformas.

Kopš mācību uzsākšanās pašvaldību speciālisti tikušies jau trīs reizes, kurās stiprinājuši izpratni par pašvaldības un tās darbinieku misiju un mērķiem, meklējuši saskares punktus individuālajai un kolektīvajai atbildībai pašvaldības mērķu sasniegšanā un ikdienas komunikācijā ar pašvaldības iedzīvotājiem, kā arī pievērsuši uzmanību lojalitātei un atbildībai, kas jāievēro ikdienas saziņā ar apkārtējiem. Mācības vada uzņēmuma “WIN partners” treneru komanda.

Plānots, ka pašvaldību speciālisti tuvāko mēnešu laikā tiksies vēl trīs reizes – š.g. 1. decembrī, kā arī nākamgad – 2024. gada  12. un 19. janvārī, lai apgūtu vēl divas nozīmīgas tēmas: par motivāciju pozitīvai un sekmīgai komunikācijai un kā efektīvi sazināties e-pastos gan ar iedzīvotājiem, gan kolēģiem.

Atsevišķas mācības tiks organizētas arī pašvaldību izpilddirektoriem un vietniekiem, lai pilnveidotu viņu prasmes pārmaiņu vadībā un atbalstītu vadītājus dažādu risinājumu meklējumos.  

Mācību saturs veidots ar mērķi stiprināt pašvaldību speciālistu kapacitāti, īpaši pēc administratīvi teritoriālās reformas, kas ienesa pārmaiņas arī pašvaldību speciālistu ikdienā.

Kā atzinuši pašvaldību pārstāvji – administratīvi teritoriālā reforma līdzi nesusi virkni izaicinājumu, t.sk. gan ārējā, gan iekšējā komunikācijā; ir ietekmēta sadarbības kvalitāte, arī darbinieku motivācija. Secināts, ka nereti pašvaldību darbiniekiem ir atšķirīga izpratne par pašvaldības misiju un darbības mērķiem, trūkst piederības sajūtas jaunajam novadam, ir šķietami pazaudēta identitātes sajūta, kas pastarpināti ietekmē arī pašvaldību publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un efektivitāti.

Mācības organizē Vidzemes plānošanas reģions Eiropas Savienības Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros. Projekta mērķis ir celt pašvaldību kapacitāti to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, lai pašvaldības spētu nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī spētu sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām atbilstoši aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm. Projekta ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā finansējuma saņēmējs veiks publisko pakalpojumu novērtējumu, lai noskaidrotu, ar kādiem izaicinājumiem pašvaldības sastopas ikdienā un kādos jautājumos tām būtu nepieciešams stiprināt savu kapacitāti. Savukārt plānošanas reģioni, balstoties uz identificētajiem problēmjautājumiem, līdz pat 2026. gada vidum organizēs kapacitāti stiprinošus pasākumus – mācības, seminārus, pieredzes apmaiņas vizītes u.c. aktivitātes.

Jautājumiem: Ieva Dzalbe, projekta koordinatore Vidzemes plānošanas reģionā, , t. 25491165.

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, galvenā komunikācijas speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, , t. +371 29454752.