Izstrādāti Vaidavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Vaidavas ezers (foto: Edmunds Mitenieks)

Valmieras novada pašvaldība ar mērķi radīt zinātnē balstītu pamatu pārdomātu lēmumu pieņemšanai un Vaidavas ezera, tam piegulošo teritoriju ilgtspējīgai apsaimniekošanai īstenojusi Valsts zivju fonda projektu Nr. 22-00-S0ZF01-000008 “Vaidavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”.

Projekta uzdevumā SIA “Saldūdeņu risinājumi” veica zivsaimniecisko izpēti 87,2 ha plašajā Vaidavas ezerā. Izpētes rezultātā:

  • iegūti un apkopoti vēsturiskie dati;
  • novērtēta ezera ekoloģiskā kvalitāte, nosakot barības vielu daudzumu ūdenī;
  • veikta zivju resursu izpēte, veicot kontrolzveju, atbilstoši rezultātiem sagatavots zivju krājumu raksturojums;
  • iegūtie dati sagatavoti ar detalizētu skaidrojumu;
  • sagatavoti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi;
  • sniegtas rekomendācijas zivju resursu tālākai apsaimniekošanai.


Pētot zivju populāciju, tika nozvejotas 10 dažādu sugu zivis – asaris, zandarts, rauda, plaudis, vīķe, līnis, rudulis, ķīsis, akmeņgrauzis, grundulis. Svarīgi piezīmēt, ka līdaku nozvejas sekmes ar šo metodi (zveja ar tīkliem) ir vājas, kas skaidrojams ar to neaktīvo dzīvesveidu vasaras sezonā. Sarunas ar ezera piekrastes iedzīvotājiem liecina, ka ezerā makšķernieku lomos regulāri konstatētas arī līdakas.

Pētījuma autori iesaka pašvaldībai turpināt uzlabot makšķerēšanas un zvejas noteikumu ievērošanas kontroli. Pašreizējā apsaimniekošanas sistēma, Vaidavas ezera zivju resursu izmantošanu regulējot ar vispārējiem makšķerēšanas noteikumiem, kopumā uzskatāma par piemērotu, taču būtu pieļaujama arī licencētās makšķerēšanas ieviešana. Ja palielinās interese par makšķerēšanu ezerā, ieteicams izveidot pāris uzturētas publiskas piekļuves vietas makšķerēšanai no krasta un laivu nolaišanas vietu. Attiecībā uz zivju resursiem ieteikts saudzēt līdaku resursu, piemēram, samazinot atļauto lomā paturamo zivju skaitu un turpinot periodiski pamīšus veikt zivju resursu papildināšanu ar līdaku un zandartu mazuļiem.

Vaidavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi pieejami Valmieras novada pašvaldības mājaslapā ŠEIT.

Pojekta kopējās izmaksas ir 6050,00 EUR, no tā Valsts zivju fonda finansējums 5380,00 EUR, bet pašvaldības finansējums 670,00 EUR.

zivju fonds