Vaidavā turpina veidot infrastruktūru deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai

Labklājības ministrija 2015. gadā, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, uzsāka deinstitucionalizācijas procesu, ko plānots pabeigt 2023. gadā. Deinstitucionalizācijas procesā izveidotā infrastruktūra un pakalpojumi sniegs nepieciešamo atbalstu, lai personām būtu iespēja dzīvot ģimeniska vidē, ko sniegtu grupu dzīvokļa pakalpojums, vai mājās, nevis ilgstošās aprūpes institūcijās. Izveidotā pakalpojumu infrastruktūra būs būtisks atbalsts tām ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, un kuriem nepieciešami specifiski rehabilitācijas pakalpojumi bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Kocēnu novada dome 2018. gada 26. aprīlī pieņēma lēmumu piedalīties projektā “Vidzeme iekļauj” un parakstīt sadarbības līgumu ar Vidzemes plānošanas reģionu un Labklājības ministriju. Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta ieviešanu tika noslēgts 2019. gada 1. jūlijā. Projektu plānots īstenot līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Projekta ietvaros plānots izveidot:

  • grupu dzīvokļus, kas nodrošinātu dzīves vietu 14 personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • sociālas rehabilitācijas un atbalsta centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
  • dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Valmieras novadā” (projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/007) tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta kopējie izdevumi ir 943 874,58 eiro, no tiem ERAF finansējums 464 952,62 eiro, valsts budžeta finansējums 82 022,70 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 18 122,39 eiro, pašvaldības finansējums 378 776,87 eiro.