Uzsākta Valmieras novada teritorijas plānojuma izstrāde

Paziņojums par Valmieras novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par Valmieras novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) paziņo, Pašvaldības dome 24.11.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.713 (protokols Nr.22, 25.§) “Par Valmieras novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, ar kuru ir uzsākta Valmieras novada teritorijas plānojuma izstrāde un apstiprināts izstrādes darba uzdevums.

Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt vienotu prasību noteikšanu Valmieras novada teritorijā teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālo zonējumu, publisko infrastruktūru, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus, radot priekšnoteikumus ilgtspējīgai, efektīvai un racionālai Valmieras novada teritorijas un tās resursu izmantošanai, balstītus uz Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022.-2038.gadam noteikto telpiskās attīstības perspektīvi, un ievērojot Attīstības plānošanas sistēmas likumā un Teritorijas attīstības plānošanas likumā nostiprinātos teritorijas attīstības plānošanas principus.

Lai sekmētu efektīvu, atklātu, ietverošu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanā, kā arī nodrošinātu  plānošanas procesa kvalitāti, plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm, aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un līdzdarboties teritorijas plānojuma izstrādes procesā.

Pašvaldība līdz 2023.gada 31.jūlijam gaida rakstiskus priekšlikumus, ieteikumus un viedokli par jautājumiem, kas skar teritorijas plānojumu. Visi saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrādes ietvaros un sniegti komentāri par tiem.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, var iesniegt:

Foto: Armands Miķelsons