Uzsākta Rūpniecības ielas pārbūve Valmierā

Ceturtdien, 19.augustā, uzsākta Rūpniecības ielas posmā no Kauguru līdz Dzelzceļa ielai pārbūve. Ielas pārbūve nepieciešama Valmieras Rūpniecības un Eksporta ielas industriālās teritorijas attīstībai, lai nodrošinātu kvalitatīvu, uzņēmējdarbības vajadzībām atbilstošu infrastruktūru, vienlaikus labiekārtojot ielai piegulošās teritorijas.

Ņemot vērā, ka Rūpniecības ielas posma pārbūve tiek veikta piekļuves uzlabošanai apkārtnē esošajiem uzņēmumiem, pārbūvētajai ielai būs 7.5m plata, kravas transportam ērti izmantojama brauktuve. Abās ielas pusēs tiks izbūvēta gājēju ietve, kas labajā pusē būs apvienota ar velosipēdu ceļu. Rūpniecības, Marijas, Dzelzceļa un Robežu ielas krustojumu paredzēts pārbūvēt par rotācijas apli ar vienu braukšanas joslu. Ielai tiks atjaunota gan sadzīves kanalizācija, gan ūdensvads. Tiks izbūvēts arī jauns publiskais apgaismojums.

Rūpniecības ielas pārbūve notiks vienlaikus ar jaunas 850.6m garas siltumtrases izbūvi teritorijā Rūpniecības ielā 1. Tā savienos siltumtīklu pie iebrauktuves Dzelzceļa ielā ar jauno Eksporta ielu, paredzot atzaru izbūves iespēju līdz Rūpniecības ielā 1 esošajām ēkām.

Lai jaunajam Valmieras rūpniecības un eksporta parkam būtu ērta piekļuve no visām to aptverošajām ielām, tiks izbūvētas arī papildu jaunas iebrauktuves. Tās būs no Eksporta ielas, Dzelzceļa ielas un Rūpniecības ielas. Vienlaikus tiks izbūvēts arī jauns automašīnu stāvlaukums 43 automašīnu novietošanai.
Saistībā ar Rūpniecības ielā notiekošajiem būvdarbiem tās posmā no Kauguru līdz Dzelzceļu ielai līdz 2022.gada 30.oktobrim tiks ierobežota automašīnu satiksme. Šobrīd ir samazināts atļautais maksimālais braukšanas ātrums uz 30 km/h. Taču, sākoties aktīviem būvdarbiem, ielas posms būs aprīkots ar zīmēm “Braukt aizliegts”. Apbraucamais ceļš būs organizēts pa Stacijas un Marijas ielu.

Rūpniecības ielas posmā no Kauguru līdz Dzelzceļa ielai pārbūve tiek veikta saskaņā ar pilnsabiedrības “NAMS/E.Daniševska birojs” izstrādāto būvprojektu “Valmieras pilsētas industriālās (ražošanas) zonas infrastruktūras attīstība. Rūpniecības ielas (posmā no Sila ielas līdz Dzelzceļa ielai), Valmierā rekonstrukcija”, daļa no kura – Rūpniecības ielas posma no Sila līdz Kauguru ielai – tika īstenota 2020.gadā. Siltumtrase Rūpniecības ielā 1 tiks izbūvēta atbilstoši SIA “Projekti LL” izstrādātajam būvprojektam “Siltumtrases būvniecība Rūpniecības ielā 1, Valmiera, Kad.Nr.96010131811”. Iebrauktuves un stāvlaukums tiks izbūvēti saskaņā ar SIA “Ceļu Komforts” izstrādāto būvprojektu “Iebrauktuves un stāvlaukums Rūpniecības ielā 1 un Rūpniecības ielā 9, Valmierā”.

Atbilstoši iepirkuma “Rūpniecības ielas (posmā no Kauguru ielas līdz Dzelzceļa ielai (2.kārta)) pārbūve, iebrauktuves un stāvlaukuma izbūve Rūpniecības ielā 1 un 9 un siltumtrases izbūve Rūpniecības ielā 1, Valmierā” rezultātiem būvdarbus veic SIA “8 CBR” par 2 475 749,89 EUR ar PVN.

Rūpniecības ielas pārbūve, siltumtrases, iebrauktuvju un stāvlaukuma izbūve ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiāli atbalstītā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta”. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas līdz 6 963 125,93 EUR. No tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums paredzēts līdz 4 236 673,83 EUR.