Uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7

Apbūves vizualizācija Purva ielā 5A un Purva ielā 7

Foto: Apbūves vizualizācija

Valmieras novada pašvaldības dome šī gada 27. oktobrī pieņēmusi lēmumu, ar kuru ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībām Valmierā, Purva ielā 5A, ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0415, un Purva ielā 7, ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0408.

Saskaņā ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada) šīm zemes vienībām ir noteikta funkcionālā zona Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) – funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – radīt priekšnoteikumus savrupmāju apbūves īstenošanai, veicot zemes vienību sadali jaunās savrupmāju apbūves zemes vienībās, piekļuves nodrošināšanai pie tām veidojot ielu, un paredzot plānotai apbūvei atbilstošu inženiertehniskās apgādes nodrošinājumu, kā arī detalizēt teritorijas izmantošanas nosacījumus, izmantošanas aprobežojumus un apbūves parametrus, atbilstoši Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajam.

Savrupmāju apbūves īstenošanas iecere Purva ielā atbilst Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022. – 2038. noteiktajām vadlīnijām par jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas attīstīšanu, kā Valmieras novada attīstības programmā 2022. – 2028. noteiktajam rīcības virzienam, kas paredz jaunu mājokļu būvniecībai piemērotu teritoriju plānošanu un sagatavošanu.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei, adresētus Valmieras novada pašvaldībai var iesniegt līdz 2022. gada 23. decembrim:

  • rakstveidā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot personīgi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201,
  • elektroniskā viedā, iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi .

Informācija par detālplānojuma publiskās apspriešanas pasākumiem un sabiedrības līdzdalības iespējām publicēta Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Detālplānojumi” un sadaļā “Sabiedrība – Sabiedrības līdzdalība”.

Ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotājas Daces Elbretes, pa tālruni +371 27334425, elektronisko pastu .

Detālplānojuma teritorija Valmierā, Purva ielā 5A un Purva ielā 7