Uzsākta Brenguļu sākumskolas reorganizācija

Brenguļu sākumskolas ēka

Skolu tīkla efektivizēšanai Valmieras novadā domes sēdē 23. februārī nolēma uzsākt Brenguļu sākumskolas reorganizācijas procesu. Tas paredz no 2023. gada 1. septembra pārtraukt īstenot pamatizglītības 1. posma (1.–4. klase) programmu un speciālās pamatizglītības 1. posma (1.–4. klase) programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Pirmsskolas izglītības programmas īstenošana turpināsies Brenguļos, taču to pārņems Trikātas pamatskola.

Skolas reorganizēšanas priekšlikumu Valmieras novada pašvaldība ir apspriedusi gan ar skolas vadību un pedagogiem, gan skolēnu vecākiem, lai kopīgi rastu labāko risinājumu skolēnu turpmākās izglītības iespējām Valmieras novada skolās, kur mācās skolēnu māsas vai brāļi vai, kas ir tuvākas dzīvesvietai un īsteno atbilstošu izglītības programmu.

Pašlaik Brenguļu sākumskolā mācās 14 skolēni, no kuriem septiņi apgūst pamatizglītības programmu un septiņi – speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Deviņu izglītojamo dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras pilsētā, Brenguļu pagastā dzīvo četri izglītojamie, viens izglītotajamais – Kocēnos.

Arī pedagogiem ir iespējas turpināt darba gaitas kādā no Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēm.

Pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vieta paliks nemainīga – Brenguļos, kur pašlaik ir izveidotas divas grupiņas ar kopumā 23 audzēkņiem, ar perspektīvu atvērt vēl trešo pirmsskolas izglītības grupu.

Salīdzinājumā ar Trikātas pamatskolu izmaksas gadā viena skolēna izglītošanai Brenguļu sākumskolā ir vairāk kā divas reizes lielākas. Saskaņā ar pašvaldības apkopotajiem finanšu datiem Brenguļu sākumskolā tie ir 3727,66 eiro, savukārt Trikātas pamatskolā – 1550,14 eiro. Augstās izglītības iestādes uzturēšanas izmaksas samazina pašvaldības iespējas novirzīt finansējumu skolas infrastruktūras uzlabošanai, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai, līdzfinansējumam pedagogu algām, kas, savukārt, ietekmē skolas konkurētspēju skolotāju piesaistē un daudzveidīga interešu izglītības piedāvājuma nodrošināšanā skolēniem.