Uzsāksies niedru pļaušana Vaidavas ezerā

Vaidavas ezers

Dabas aizsardzības pārvalde projekta “Biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošana” ietvaros Vaidavas ezerā turpinās darbus, lai mazinātu ezera piekrastes aizaugšanu ar niedrēm un rastu labākus risinājumus rekreācijas ietekmes mazināšanai.

Vaidavas ezers iekļaujas Gaujas Nacionālajā parkā, bet tā ekoloģisko stāvokli biotopu eksperti raksturo kā sliktu ar tendenci pasliktināties. Par to liecina novērotais pakāpenisks skābekļa izsīkums ezera dziļākajos slāņos. Pēdējo 20 gadu laikā Vaidavas ezers no barības vielām vidēji bagāta ezera antropogēnās ietekmes rezultātā pārtapis par stipri ar barības vielām bagātu ezeru. Tas novērojams ezera ziemeļu daļā, kur ieplūst notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ūdeņi. Barības vielu pārpilnība ezerā veicina tā krastu aizaugšanu ar niedrēm.

Niedres un citi ūdensaugi katru gadu atmirst, bet to masa uzkrājas ezera seklajā piekrastes daļā. Laika gaitā no šīs masas veidojas dūņu slānis. Piekļuve ezera atklātajam ūdenim šādās vietās ir apgrūtināta, un ezera pārmaiņas sekmē teritorijas vērtību izzušanu. Lai samazinātu niedru audzes un paplašinātu smilšaino piekrasti, tās regulāri jāpļauj.

2022. gadā Vaidavas ezera piekrastē un gar Strīķupes iztekas krastiem Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā 1,66ha platībā niedres tika izpļautas pirmo reizi, bet 2023. gada septembrī šo pasākumu atkārtos. Parastās niedres pļaus apmēram 50 metrus plašās joslās (skat. pievienoto karti), tās savācot un biomasu novietojot krastā, pagaidu uzglabāšanas vietā. Apmēram divas nedēļas niedres atradīsies krastā, lai ar tām izcelties ūdens bezmugurkaulnieki varētu atgriezties atpakaļ ūdenī. No pagaidu krautnēm niedru masu aizvedīs uz organiskās vielas glabāšanas vietu.

Niedru pļaušanas un izvākšanas darbus organizēs, ņemot vērā sabiedrisko pasākumu norises laikus. Aicinām sabiedrību būt iecietīgiem, jo šie pasākumi sekmēs Vaidavas ezera bioloģiskās, ainaviskās un rekreatīvās (atpūtas) vērtības.

Projekta Biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas jeb “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” (Nr.5.4.3.0/20/I/001) līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Projekta īstenošanas laiks: no 2021. līdz 2023. gadam.

Informāciju sagatavoja:
Inga Hoņavko,
Projekta vadītāja

Tālrunis: 28607129