Uzsāk organizēt licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā

Vaidavas ezers

2024. gada 4. janvārī stājās spēkā Valmieras novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā”, kuri paredz, ka licencētā makšķerēšana tiek organizēta saskaņā ar nolikumu par licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā 2024. un 2025. gadam. Licencētā makšķerēšana noteikta visā Vaidavas ezera teritorijā un no tā iztekošās Strīķupes posmā no Vaidavas ezera līdz autoceļa V192 Vaidava–Rubene tiltam.

Makšķerēt Vaidavas ezerā var no krasta, laivas vai ledus, iegādājoties elektronisku licenci interneta vietnē www.manacope.lv vai mobilajā lietotnē “Mana Cope”. Licenču veidi un cenas:

  • Vienas dienas licence 4,00 EUR;
  • Vienas nedēļas licence 8,00 EUR;
  • Viena mēneša licence 15,00 EUR;
  • Gada licence makšķerēšanai 30,00 EUR.

Pieejama arī gada bezmaksas licence makšķerēšanai:

  • Vaidavas ezera piekrastes zemju īpašniekiem;
  • Bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem;
  • Personām, kas vecākas par 65 gadiem;
  • Politiski represētajām personām;
  • Personām ar invaliditāti;
  • Personām no ģimenēm, kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.

Lai rūpētos par saudzīgu zivju resursu izmantošanu, tiek limitēta arī vērtīgo plēsējzivju sugu ieguve. Vienai personai atļauts lomā paturēt divas līdakas, divus zandartus, divus zušus, bet citu sugu zivis – atbilstoši Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem.

Svarīgi atcerēties, ka visiem licenču īpašniekiem pēc loma paturēšanas obligāti jāreģistrē savs loms, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru), tos iesniedzot interneta vietnē www.manacope.lv vai mobilajā lietotnē “Mana Cope”. Makšķernieka pienākums ir piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām iesniegt lomu uzskaites pārskatu. Tāpat, dodoties makšķerēt, nepieciešams ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu un derīgu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti.

Licencētā makšķerēšana tiek organizēta, lai uzlabotu Vaidavas ezera zivsaimnieciskās apsaimniekošanas efektivitāti, kā arī iegūtu regulārus datus no makšķernieku lomu atskaitēm par ezerā esošo zivju resursu daudzumu un izmēru. Vaidavas ezerā veicinās arī regulāru zivju krājumu papildināšanu un zivju krājumu racionālu izmantošanu. Attiecīgi tiek paredzēts, ka no licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 20% reizi pusgadā organizētājs pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai. Savukārt 80% paliek licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā un tiek izlietoti licencētās makšķerēšanas nodrošināšanai, ezera vides un zivju resursu aizsardzībai, kā arī zivju krājumu pavairošanai.

Licencētās makšķerēšanas organizēšanu veic biedrība “Vaidavas ezera pārvalde”. Adrese: Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads, LV-4228. Saziņa: tālr. 29334625, e-pasts: .

Uzziņai: Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 112 “Par licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā” pieejami šeit: https://likumi.lv/ta/id/348800%23piel0

Vaidavas ezers atrodas Valmieras novada Vaidavas pagastā Gaujas nacionālā parka teritorijā. Tajā aizliegts pārvietoties ar motorlaivām, ūdens motocikliem un cita veida ūdenstransporta līdzekļiem, kurus darbina jebkāda tipa un jaudas dzinēji. Ezera platība ir 87,2 ha. Biežāk sastopamās zivju sugas: zandarts, asaris, plaudis, rauda, vīķe, līnis, rudulis, ķīsis, akmeņgrauzis un grundulis.