Uzņēmumus aicina pieteikties Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvai 2021

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome līdz 20.augustam aicina uzņēmumus pieteikties Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvai 2021. Tā izveidota, lai veicinātu Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa praktisku ieviešanu Latvijas uzņēmumos, tādējādi sekmējot uzņēmumu darbības efektivitāti un ilgtermiņa vērtības pieaugumu, kā arī sniedzot publisku pozitīvu novērtējumu uzņēmumiem, izceļot labās prakses piemērus kodeksa ieviešanā. Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvas 2021 pasniegšanas ceremonija notiks 10.septembrī Rīgas pilī.

“Laba pārvaldība palielina uzņēmumu ilgtermiņa vērtību, jo labi pārvaldīti uzņēmumi spēj piesaistīt finansējumu uz izdevīgākiem nosacījumiem un ir noturīgāki krīzes situācijās. Šādi uzņēmumi bauda arī lielāku sabiedrības uzticību un ir iekārojamāki darba devēji. Līdz ar to var droši apgalvot, ka laba pārvaldība veicina uzņēmumu konkurētspēju un izaugsmi kā vietējā, tā starptautiskā mērogā,”

uzsver Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes vadītāja, “Nasdaq Riga” valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne

“Lai iedzīvinātu Korporatīvās pārvaldības kodeksu, ļoti svarīgi ir pamanīt to uzņēmumu centienus, kuros korporatīvās pārvaldības jautājumiem piešķir būtisku nozīmi, un publiski pateikt paldies par darbu un sasniegumiem šajā jomā. Mēs vēlamies, lai pozitīvie piemēri ir apzināti un tie iedvesmo citus uzņēmumus turpmākajam darbam korporatīvās pārvaldības jomā,”

uzsver Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes vadītājas vietnieks, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis Ģirts Rūda

Balva 2021. gadā tiks piešķirta trīs nominācijās:
“Sekmīgākā pieredze korporatīvās kultūras veidošanā” – uzņēmums, kurš aktīvi pilnveidojis labas korporatīvās pārvaldības procesus, tādējādi radot ilgtspējīgu uzņēmuma darbības modeli. Uzņēmums attīstījis iekšējo kultūru un ētisku darbību, efektīvu risku pārvaldību, publiskojis savlaicīgu un pilnvērtīgu informāciju un īstenojis praksē citus kodeksā noteiktos principus.

“Sekmīgākā padomes atlase” – uzņēmums, kura padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtība ir bijusi caurskatāma, ir ievēroti dažādības principi, turklāt, veidojot padomes sastāvu, ir nodrošināts prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, lai padome kopumā spētu pildīt savus pienākumus. Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi, kā arī uzņēmums sniedzis savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem par padomes locekļu kandidātiem.

“Sekmīgākā akcionāru iesaiste digitālajā formātā” – uzņēmums, kurš sniedzis savlaicīgu, pilnvērtīgu un kvalitatīvu informāciju visiem akcionāriem, nodrošinājis akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā digitālā formātā, tajā skaitā efektīvi organizējis akcionāru sapulces digitālā vidē.

Pretendēt uz balvu iespējams, uzņēmumiem pašiem piesakoties un iepazīstinot ar sasniegumiem korporatīvās pārvaldības jomā, kā arī pretendentus nominācijām var izvirzīt Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekļi vai jebkura cita persona. Lai pieteiktos, jāiesniedz pieteikums, kurā jānorāda konkursa nominācija, uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, darbības nozare, kontaktinformācija un pamatojums izvirzīšanai attiecīgajā nominācijā. Pieteikumu var iesniegt latviešu vai angļu valodā.

Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvas 2021 nolikums pieejams FKTK tīmekļvietnē.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties, rakstot uz e-pasta adresi .
Ar Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu iespējams iepazīsties Tieslietu ministrijas tīmekļvietnē.

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome apvieno privātā un publiskā sektora ekspertus korporatīvās pārvaldības jomā. Tā ir izveidota ar mērķi izstrādāt un, ja nepieciešams, aktualizēt labas korporatīvās pārvaldības ieteikumus kapitālsabiedrībām Latvijā (Korporatīvās pārvaldības kodekss), skaidrot labas korporatīvās pārvaldības nozīmīgumu un veicināt labas korporatīvās pārvaldības izpratni un piemērošanu, kā arī sniegt ieteikumus par nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem korporatīvās pārvaldības jomā.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas vadītāja
Dace Jansone

+371 67774808

Nasdaq Riga Kroporatīvās komunikācijas vadītāja
Dace Bulte

+371 29423528