Uzņēmēji aicināti piedalīties informācijas un komunikācijas tehnoloģiju programmu informācijas dienā

2021. gada 14. decembrī no plkst. 10.00 līdz 11.30 “Apvārsnis Eiropa” un “Digitālā Eiropa” informācijas dienā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) aicina pētniekus, uzņēmējus un citus interesentus iepazīties ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) darba programmām un aktuālajiem konkursiem, kā arī “Apvārsnis Eiropa” pētniecības un inovāciju partnerībām IKT jomā. 

Aktīvai dalībai tiešsaistē Zoom platformā interesenti aicināti reģistrēties šeit līdz 13. decembrim plkst. 16.00. Ikviens varēs sekot līdzi pasākumam @ZinatneLatvijai Facebook lapā.

Informācijas dienā piedalīsies:

  • Jānis Paiders, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietnieks zinātnes jomā;
  • Sarmīte Mickeviča, IZM nozares eksperte Viedās specializācijas stratēģijā (RIS3) IKT jomā;
  • Jūlija Asmuss, Valsts Izglītības attīstības aģentūras vecākā eksperte;
  • Elita Zvaigzne, VARAM vecākā konsultante.

Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas (P&I) programmas “Apvārsnis Eiropa” 2021.-2027.gadam mērķis ir radīt zināšanas, stiprināt pētniecības un inovācijas ietekmi uz attīstību, izstrādājot, atbalstot un īstenojot ES politiku, atbalstot novatorisku risinājumu pieejamību un ieviešanu Eiropas rūpniecībā, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un sabiedrībā, lai risinātu globālas problēmas, tostarp klimata pārmaiņas un ilgtspējīgas attīstības mērķus.

Programmā “Apvārsnis Eiropa” IKT jomai ir nozīmīga daļa. IKT tēma ir ietverta “Apvārsnis Eiropa” programmas II pīlāra “Globālo izaicinājumu risināšana un rūpniecības konkurētspēja” 4. tematiskajā kopā “Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss”, kā arī kā atsevišķi tematiski konkursi citās programmas tematiskajās kopās: “Veselība”, “Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība”, “Civilā drošība sabiedrībai” un “Klimats, enerģētika un mobilitāte”.

Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā (RIS3) IKT jomā noteiktais mērķis ir sekmēt augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu Latvijas konkurētspējas paaugstināšanai globālā mērogā, veicināt augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozaru produkcijas un pakalpojumu pieaugumu Latvijas eksportā, kā arī paātrināt Latvijas digitālo transformāciju. IKT joma ir ar horizontālu ietekmi uz pārējām viedās specializācijas jomām – bioekonomiku, biomedicīnu, viedo enerģētiku, viedajiem materiāliem un tehnoloģijām, un to attīstību.

Latvijas viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas procesā IKT specializācijas jomā ir būtiski veidot atbalsta, sadarbības un koordinācijas sistēmu, kura sekmē tādu IKT pētniecības un inovāciju jomu attīstību, kuras atbilst globālajām tendencēm, ES digitālās stratēģijas mērķiem un kurās Latvijā ir jau izveidojusies pētniecības un inovāciju kapacitāte.

ES digitālās stratēģijas mērķis ir vienota digitālā tirgus izveidošana, lai veicinātu viedu, ilgstpējīgu un sabiedrību iekļaujošu izaugsmi Eiropā. IKT ir svarīga nozīme gan kā atsevišķai nozarei, gan arī kā citu nozaru attīstības un digitālās transformācijas veicinātājam un publiskā sektora modernizācijas virzītājspēkam. ES programma “Digitālā Eiropa” nodrošina stratēģisku finansējumu piecās galvenajās digitālās kapacitātes jomās: augstas veiktspējas skaitļošanā, mākslīgajā intelektā, kiberdrošībā, augsta līmeņa digitālajās prasmēs un digitālo tehnoloģiju plašas izmantošanas nodrošināšanā visā ekonomikā un sabiedrībā. Programma “Digitālā Eiropa” papildina finansējumu, kas ir pieejams “Apvārsnis Eiropa” programmā un citās programmās.