Uzlabo ceļu infrastruktūru Rūjienas apvienībā

2023. gada būvniecības sezonā Rūjienā veikti nozīmīgi ielu un ietvju atjaunošanas darbi, lai uzlabotu pilsētas iedzīvotāju mobilitāti, kā arī gājēju pārvietošanās drošību un vides pieejamību.

Šo investīciju projektu īstenošanā bija svarīgi ieguldīt līdzekļus, lai uzlabotu ielu ilgmūžību un novērstu lielākus pašvaldības ieguldījumus nākotnē:

  • ielas atjaunošana Rīgas ielas posmā no Blaumaņa līdz Pērnavas ielai, Rūjienā.

Rīgas iela ir valsts reģionālā autoceļa P21 Rūjiena – Mazsalaca maršrutā esoša tranzīta iela. Tās seguma dilumkārta bija nolietojusies un kravas transporta kustības intensitātes dēļ bija vērojamas risas segumā. Projektā atjaunota ielas seguma virskārta;

  • ielas un ietvju atjaunošana Skolas ielā (posmā no Dārza līdz Viestura ielai), Viestura ielā (posmā no Skolas līdz Lāčplēša ielai), Stacijas ielā (posmā no Skolas līdz Liepu ielai), Rūjienā.

Šie atjaunotie ielu posmi ir Rūjienas pilsētas nozīmes ielas, kas nodrošina piekļūšanas, kā arī savienošanas funkciju. Šo ielu brauktuves un ietvju segums bija nolietojies un gājēju pārvietošanās bija apgrūtināta. Šovasar atjaunota iepriekšminēto ielu posmu brauktuves seguma virskārta, nomainītas esošās betona apmales un atjaunots gājēju ietves segums.

Būvdarbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veica SIA “Limbažu ceļi”. Šie darbi tiek īstenoti par Valmieras novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, piesaistot aizņēmumu Valsts kasē. Kopējais ieguldījums: 537 105,54 EUR ar PVN.

Lai pēc iespējas vairāk iedzīvotāju varētu pārvietoties pa cietā seguma ielām, 2023. gadā veikta arī četru ielu divkārtu virsmas apstrāde:

  • Kalna ielas un Poruka ielas posmiem Rūjienā (kopumā 430 m);
  • Ternejas ielas posmā no Skolas līdz Kastaņu ielai Rūjienā (170 m);
  • Jeru pagasta ielai Nr.2 “Birztalas-Zemdegas” (490 m).

Būvdarbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veica SIA “Valkas ceļi”. Kopējais pašvaldības ieguldījums 79 706 EUR ar PVN.

Rūjienas apvienībā veikta arī Centra laukuma (ielas) Rūjienā seguma atjaunošana – bruģēšana (70 m). Darbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veica SIA “Ceļinieks 2010”, pašvaldībai ieguldot 20 800 EUR ar PVN.

Veikti arī gājēju laipas atjaunošanas darbi. Laipai atjaunots viss koku dēļu klājums (margas, uzbrauktuves un trepes), lai ikdienas gaitās iedzīvotāji varētu droši pārvietoties pāri Rūjas upei. Šos darbus šovasar arī veica SIA “Ceļinieks 2010”. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam pašvaldība atjaunošanas darbos ieguldījusi 77 442 EUR ar PVN.

Savukārt vēl pirms ziemas sezonas Rūjienas apvienības teritorijā uz C klases ceļiem SIA “Valmieras ceļi” veica grants seguma iesēdumu labošanas darbus. Kopējais paredzētais pašvaldības finansējums bija 26 000 EUR ar PVN.

Jāpiebilst, ka PSIA “Rūjienas siltums” uz Rūjienas tranzīta un maģistrālajām ielām veica 69 skataku remondarbus par 91 737 EUR ar PVN. Būvuzņēmējs atjaunos Raiņa ielas asfalta dilumkārtu atbilstoši garantijas nosacījumiem 2024. gada maijā.