Turpinās Valmieras pils kultūrvides centra attīstība

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros Valmieras pils teritorijā paredzētas vairākas aktivitātes, lai kultūras mantojuma objektu – Valmieras pili – saglabātu un atjaunotu. Iecerēts arī paaugstināt tā pieejamību sabiedrībai, radot jaunus, mūsdienīgus pakalpojumus, kas izceltu Valmieras pils stāstu mijiedarbībā ar Valmieras pilsētas attīstību.

Projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un lauka lokos” ietvaros Valmieras viduslaiku pils daļas atjaunošanas laikā plānots nodrošināt tās ZR korpusa konservāciju ilgtermiņā, respektējot kultūrvēsturiskās vērtības, panākt aktīvu iekļaušanu vietējā un starptautiskā tūrisma piedāvājumā, iesaistīt iedzīvotājus vēstures procesa izziņā un sniegt iespējas aktīvi līdzdarboties. Tiek plānota jauna apjoma – Valmieras pils kultūrvides centra – izbūve, kas būtu interaktīvs piesaistes objekts, lai palielinātu uzturēšanās ilgumu galamērķī, palīdzētu veidot kompleksus tūrisma piedāvājumus, tādējādi sekmējot arī uzņēmējdarbības vidi. Jauno apjomu (kultūrvides centru) konceptuāli un funkcionāli integrēs kopējā Valmieras pils, muzeja kompleksā, izmantojot vēsturisko centru atjaunošanas pieredzi un veidojot pils vidi – pilsēttelpu par apskates objektu ar kultūrvēsturisku interpretāciju.

Nozīmīgākajā un kultūrvēsturiski vērtīgākajā Valmieras vēsturiskā centra daļā – Valmieras senpilsētā – zinoši pilsētas iedzīvotāji un tūrisma ceļojumu viesi var izlasīt pilsētas vēsturi. Senpilsēta elpo, dzīvo nemitīgi kustīgu dzīvi, kurā katrs gadsimts ievilcis savas līnijas, citas ēkas izzudušas, citas uzceltas no jauna, mainījusies infrastruktūra. Valmieras mūra pils teritorijā viduslaiku un vēlāko laiku plānojuma paliekas, kas citur senpilsētas teritorijā apslēptas arheoloģiskajā slānī, vairākās vietās ir atsegtas. Saglabājušās atsevišķās kultūrvēsturiskās substances – pils un nocietinājumu paliekas, viduslaiku pilsētas aizsardzības sistēmas elementi, ilgstošā vēstures gaitā formējušies dabas elementi. Šodien tās ir ne tikai vēstures liecības, bet arī mūsdienu pilsētas identitāte, kurā nolasāmi daudzu gadsimtu uzslāņojumi. Vēsturisko centru attīstības piemēri liecina, ka tie spēj uzņemties gan funkcionālu slodzi, gan ar laika gaitā pieaugošām kultūrvēsturiskām vērtībām kalpot par vietas simboliem, dominantēm. Sabalansējot jaunveidojamās pilsētbūvnieciskās struktūras ar vēsturiskām, ainaviskām un mākslinieciskām vērtībām, vēsturiskiem centriem ir iespēja kļūt par ilgtspējīga tūrisma attīstības potenciālu.

Livonijas ordeņa pils drupas ar viduslaiku nocietinājumiem un Sv. Sīmaņa evaņģēliski luteriskā baznīca ir Valmieras senpilsētas būtiskākās komponentes, kas veido senpilsētas kodolu, liecina par viduslaiku pilsētas telpisko un semantisko organizāciju. Objekti kalpoja kā arhitektoniskie simboli viduslaiku Livonijas kontekstā, saglabājot to nozīmību līdz mūsdienām. No feodāļu mītnes vietas 14.-15.gadsimta pilis pārtapa par nocietinātām aizsargbūvēm, ar laiku apaugot ar apkārtmūriem, priekšpilīm, ūdens grāvjiem, piebūvēm. Daļa no pilīm, arī Valmieras pils, kļuva par lieliem celtņu kompleksiem, apvienotiem ar kopējo aizsardzības sistēmu. To arhitektoniski mākslinieciskā izteiksmība lielā mērā bija atkarīga no prasmes sakārtot būvmasas tā, lai apkārtējā vide būtu pakļauta pils telpiskās sistēmas varenajiem ritmiem, lai visa ainava un atsevišķi pils komponenti radītu diženuma iespaidu. Pils teritorijā, izmantojot pils mūru un nocietinājumu drupas, no 18. gadsimta pakāpeniski integrētas jaunas arhitektoniskas substances, kas šodien jau nes noteiktu kultūrvēsturisko vērtību slodzi un veido Valmieras senpilsētas koptēlu.

Projekta ieviešana sniegtu lielu ieguldījumu ilgtspējīga tūrisma attīstībā, radot priekšnoteikumus veidot ar dabas un kultūras mantojumu saistītu piedāvājumu, iesaistīt sabiedrību materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma pasākumos, kā arī veidot Valmieras vēsturisko centru kā kvalitatīvu tūrisma īpašo galamērķi. Muzealizētā piedāvājumā vienlīdz svarīgs ārtelpas piedāvājums un telpisko ekspozīciju sniegtais vēstījums. Tāpēc pēc pils substanču ar konservācijas un jaunā pils kultūrvides centra celtniecības, tā apjomā tiek plānota arī jaunas ekspozīcijas izveide mūsdienīgā mākslinieciskā valodā ar daudzveidīgām apmeklētāju iesaistes iespējām.

Kopējās projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” izmaksas plānotas vairāk nekā 9,385 miljonu eiro apmērā, no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir vairāk nekā 5, 634 miljoni EUR un valsts budžeta līdzfinansējums ir vairāk nekā 262 tūkstoši eiro.

Valmieras pils kultūrvides centram ir paredzēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 032 900 EUR apjomā, papildus ieguldot finansējumu no valsts 38 823, 53 EUR un līdzfinansējumu no pašvaldības 155 294,12 EUR. Valmieras pils kultūrvides centra celtniecību plānots īstenot fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Valmieras muzejs