Trikātas pagastā demontēs ēku “Dutkas muiža”

Valmieras novada pašvaldība 26. oktobra domes sēdē lēmusi par Dutkas muižas (kādreizējā Dutkas kultūras nama) ēkas demontāžu.

Valmieras novada pašvaldība 26. oktobra domes sēdē lēmusi par Dutkas muižas (kādreizējā Dutkas kultūras nama) ēkas demontāžu. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9484 006 0205 Trikātas pagastā, Valmieras novadā ir pašvaldībai piekritīga zeme. Muižas ēkai nav noteikts muižas un kultūras pieminekļa statuss. 

Vidi degradējošo ēku un būvju apzināšanas komisija šī gada 26. aprīlī, izvērtējot ēkas tehnisko stāvokli, kvalificējusi ēku kā vidi degradējošu būvi. Ēkas konstrukcijas atrodas sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī, kā arī ēka neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā otrajā daļā noteiktajām būvei izvirzāmajām prasībām, un tā ir atzīstama par cilvēku drošību apdraudošu. 

Ēkas demontāžas procesā ir paredzēts saglabāt sienu, kas to savieno ar saimniecības ēku, lai nojaukšanas procesā neciestu saimniecības ēka. Ēkas nojaukšanas vietu paredzēts apzaļumot, tādā veidā sakopjot apkārtējo teritoriju un radot pievilcīgāku vidi iedzīvotājiem.

Sakarā ar jautājumiem un neskaidrībām par demontāžas darbiem aicinām zvanīt Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes Saimnieciskās nodaļas vadītājai Santai Zvirbulei pa tālr. 20271362