Tikšanās ar iedzīvotājiem Strenču apvienībā

Iedz.sapulce Sedas bibl.

15. martā, norisinājās Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes un vietējās rīcības grupas biedrības “Lauku partnerība ”Ziemeļgauja”” tikšanās ar Valmieras novada iedzīvotājiem Strenču apvienībā – Sedas Kultūras namā, Jērcēnu Tautas namā un Strenču Kultūras centrā. Tikšanās laikā sanākušie uzzināja par iedzīvotāju līdzdalības iespējām Valmieras novada pašvaldībā un par pieejamo LEADER projektu finansējumu, kā arī diskutēja par pagasta attīstības iespējām.

Lai iepazīstinātu ar 2023. gadā plānotajām novada iedzīvotāju līdzdalības iespējām, pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītāja Inese Bērziņa un viņas vietniece Līga Bieziņa informēja par Iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu, Līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu, akciju “Valmieras novada viedais ciems”, kā arī plānoto Valmieras novada iedzīvotāju konsultatīvo padomju veidošanu.

Iedzīvotāju sapulcē Sedā Dagnija Ūdre, biedrības “Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” administratīvā vadītāja, sanākušos iepazīstināja ar LEADER projektu iespējām laika periodā no 2023. līdz 2027. gadam, minot konkrētus piemērus, kā precīzi noformulētas iedzīvotāju vajadzības īstenotas jau realizētos projektos, kā arī aicināja iedzīvotājus piedalīties rīcības grupas stratēģijas izstrādē, definējot savas teritorijas attīstības potenciālu un vajadzības.

Sedas iedzīvotāji minēja vairākas problēmas, kas satrauc pilsētas iedzīvotājus – pilsētas ielu, gājēju ietvju uzturēšana, atkritumu apsaimniekošanas problēma, kas saistīta ar iedzīvotāju neapzinīgu rīcību. Tika izteiktas arī vēlmes – komplekss Sedas pilsētas attīstības redzējums, stadiona atjaunošana, futbola laukuma ierīkošana, kultūras nama fasādes un lielās zāles atjaunošana, pastaigu taku nomarķēšana, Sedas pansionāta apkārtnes labiekārtošana. Aktuāls joprojām ir jautājums par rotaļlaukuma izveidi Sedā, iedzīvotāji vēlas, lai pilsētā tiktu izvietotas atkritumu tvertnes suņu ekskrementu savākšanai un notiktu izglītojoši pasākumi par atkritumu šķirošanu un apsaimniekošanu.

Jērcēnu pagasta iedzīvotājiem rūp kultūrvēsturiskās un dabas vērtības. Sapulces dalībnieki bija vienoti vēlmē, lai nākotnē tiktu sakārtots Jaunjērcēnu parks, atzīstot, ka, lai sakārtotu parka infrastruktūru, sākotnēji ir nepieciešams muižas parka atjaunošanas plāns. Jērcēnieši lepojas arī ar Jērcēnmuižu un vēlas, lai muižai tiktu veikts arhitektoniskās izpētes plāns un turpinātos muižas ēkas renovācija un saglabāšana tūrisma vajadzībām. Daudzdzīvokļu namu pagalmos nepieciešams ierīkot apgaismojumu un uzbūvēt nojumi, kur patverties no saules. Iedzīvotājus tāpat kā citviet laukos satrauc veselības aprūpes trūkums, pasta un citu pakalpojumu neesamība, kā arī daudzdzīvokļu namu sliktais stāvoklis.

Strenčos iedzīvotājus satrauc tūrisma pakalpojumu trūkums un to attīstība pilsētā. Izskanēja ierosinājums par plosta braucienu organizēšanu pilsētas viesiem un Pump Track trases veidošanu un sacensību organizēšanu.

Plāņu pagasta iedzīvotāji tikšanās reizē Jaunklidzī atzina, ka priecājas par Jaunklidža bibliotēkas esamību, kas atrodas Saieta nama ēkā, piebilstot, ka vēlētos vairāk pasākumus un aktivitātes, taču problēma ir nelielais apmeklētāju skaits. Cilvēkus satrauc arī darbavietu trūkums laukos, izskanēja priekšlikums tukšajās skolas telpās veidot kādas ražotnes filiāli, lai iedzīvotājiem būtu darba iespējas. Tiem, kuri dodas strādāt Valmieras virzienā, taisnākais ceļš ir Plāņi – Trikāta. Ceļam ir grants segums un tas ir ļoti sliktā stāvoklī. Plāņu pagasta iedzīvotāji vēlas baudīt kultūras pasākumus savā pagastā, taču Plāņu Tautas nams, salīdzinoši ar citām kultūras iestādēm, ir bēdīgā stāvoklī – trūkst nepieciešamā aprīkojuma un ēkai nepieciešams remonts. Iedzīvotāji vēlētos arī bērnu rotaļlaukumu. Sanākušie atzīst arī to, ka pašiem jābūt aktīvākiem un ir gatavi piedalīties savu interešu aizstāvībā.

Pēc vietējo iedzīvotāju ierosmes 25. martā Sedā tika organizēta atkārtota Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem. Pēc iedzīvotāju iepazīstināšanas ar sabiedrības līdzdalības un iesaistes iespējām, projektu un līdzfinansējuma saņemšanas iespējām, iedzīvotāji aktīvi diskutēja par vietējām problēmām un potenciālajiem projektiem, kur varētu piesaistīt finansējumu.

Pie trūkumiem tika atzīmēts pasta pakalpojumu un bankomāta trūkums Sedā, iedzīvotāji pamanījuši arī to, ka līdz ar dzelzceļa stacijas slēgšanu, samazinājusies velo tūristu plūsma pilsētā. Īpaši pavasarī aktuāla ir suņu labturība – ne vienmēr tiek ievērots, ka suņi pastaigā jāved pie pavadas, kā arī netiek savākti suņu ekskrementi.  Iedzīvotāji vēlētos, ka pašvaldības policija pakontrolētu un izteiktu brīdinājumus tiem, kas suņu labturības noteikumus neievēro.

Pozitīvi ir tas, ka biedrība “Cerības pakāpiens” aktivizē savu darbību, aicina jaunus biedrus un plāno iesaistīties Sedas pilsētas vides kvalitātes uzlabošanā. Jau ir iecerēti trīs projekti. Iedzīvotājiem ir liela interese par pašvaldības atbalstu daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanai, energoaudita veikšanai. Izskanēja ierosinājums pašvaldības brīvos dzīvokļus piešķirt ne tikai sociālā riska ģimenēm, bet ļaut īrēt jebkuram interesentam.

Lai jauniešiem būtu pieejamas jēgpilnas nodarbes, pilsētā būtu nepieciešams jauniešu centrs. Lai vecākajiem iedzīvotājiem būtu patīkamāk atrasties pilsētā, nepieciešams vairāk soliņu Sedas pilsētas teritorijā. Iedzīvotāji uzskata, ka Sedā ir potenciāls naktsmītņu attīstīšanai, ir ideja par publiskās pirts izveidošanu un interese par nākotnē plānotajām iedzīvotāju padomēm.