Tikšanās ar iedzīvotājiem Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā

Tikšanās ar iedzīvotājiem Trikātā

9. martā Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības iedzīvotāji tikās ar Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes speciālistēm un biedrības “Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” pārstāvi, lai kopīgi diskutētu par dzīvesvides uzlabošanu un apkaimes attīstību, kā arī uzzinātu par iespējām iedzīvotājiem realizēt savas idejas.

Pirmajā tikšanās reizē Trikātas Saieta namā “Depo”, Inese Bērziņa un Līga Bieziņa, Valmieras novada Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāja un vadītājas vietniece, iepazīstināja ar iedzīvotāju līdzdalības iespējām 2023. gadā, uzsverot, cik svarīga ir spēcīgu vietējo kopienu esamība un iesaiste. Tāpat pastāstīja par īstenotajiem un plānotajiem iedzīvotāju iniciatīvas un līdzdalības budžeta konkursa projektiem 2022. gadā. Atbildot uz jautājumu, ko iedzīvotāji vēlētos uzlabot savā dzīvesvidē, trikātieši atzina, ka lielākā daļa pakalpojumu ir pieejami tepat Trikātā, kas ir liels ieguvums vietējiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas izbraukāt uz Valmieru. Starp idejām, ko vēlētos realizēt, izskanēja gājēju ceļa izveide uz Trikātas pamatskolu, bērnu laukumiņa izveide, koka laipas izveide ap Trikātas ezeru. Iedzīvotāji arī minēja, ka trūkst tūrisma informācijas stendi par ievērojamām apskates vietām apkaimē un pašos objektos, piemēram, Trikātas pilskalnā. Tas veicinātu tūristu plūsmu un uzkavēšanos Trikātā ilgāk. Bažas iedzīvotāji pauda par Trikātas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskās baznīcas saglabāšanu, kur nepieciešamas lielas investīcijas.

Savukārt Brenguļu Kultūras un sporta centrā “Kaimiņi” tikšanās reizei pievienojās arī Linda Krūmiņa, biedrības “Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” koordinatore, kura sanākušos iepazīstināja ar LEADER projektu iespējām, minot konkrētus piemērus, kā precīzi noformulētas iedzīvotāju vajadzības īstenotas jau realizētos projektos, piemēram, lāzertaga laukuma izveide un aprīkojuma iegāde Cempos, tērpi deju kolektīviem “Dzieti”, “Abuls” un “Mūri”, iekārtu iegāde produkcijas kvalitātes uzlabošanai un jaunu produktu radīšanai, veloparka trases izveidošana, laivu piestātnes un stāvlaukuma izveide, meža dzīvnieku, zivju un citu barotavu izgatavošana u.c. Kā arī aicināja iedzīvotājus piedalīties rīcības grupas stratēģijas izstrādē, definējot savas teritorijas attīstības potenciālu un vajadzības. Izskanēja ideja par izveidotās laivu piestātnes attīstīšanu Brenguļos, uzstādot Jāņa Jēkabsona veidoto bāku, iznomājot laivas un attīstot tūrismu. Tāpat kā Trikātā, arī Brenguļos izskanēja vajadzība izvietot tūrisma info stendus ar informāciju par vēsturiskajām apskates vietām. Savukārt pie Brenguļu Kultūras un sporta centra “Kaimiņi” kultūras pasākumu norisei svarīga būtu estrādes laukuma atjaunošana. Iedzīvotāji arī pauda vēlmi apgūt jaunas prasmes, piedaloties dažādos kursos un meistarklasēs, piemēram, par koka logu un durvju restaurēšanu, lai saviem spēkiem varētu atjaunot vēsturiskus īpašumus.

20. martā Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes speciālistes iedzīvotājus uz tikšanos aicināja arī Kauguru pagastā, Mūrmuižā. Pēc iepazīstināšanas ar līdzdalības iespējam vietējie iedzīvotāji un uzņēmēju pārstāvji izteica savu viedokli par aktuālākajām vajadzībām. Aktīva diskusija izvērtās par Mūrmuižas parka labiekārtošanas projektu. Daļa iedzīvotāju pauda viedokli, ka pašvaldībai iepirkuma rezultātā palielinātā līdzfinansējuma daļa būtu bijusi novirzāma citām prioritātēm, atsakoties no Mūrmuižas parka labiekārtojuma projekta un projektā piesaistītā finansējuma, taču daļa, ka Mūrmuižā nav labiekārtotu pastaiga vietu ģimenēm ar bērnu ratiņiem un uzsāktais projekts ir atbalstāms.

Infrastruktūras jomā Mūrmuižas ciematā kā aktuālākas problēmas tika minētas ielu apgaismojums, ceļu remonta nepieciešamība, un īpaši ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas problēmas, kuras nav izdevies atrisināt jau vairāku gadu garumā. Iedzīvotāji interesējās par Mūrmuižas attīstības vīziju Valmieras novada kontekstā. Uzzināja, ka ir plānota bērnudārza “Pasaciņa” energoefektivitātes uzlabošana, plānots piedalīties arī projektu konkursā par finansējuma piesaisti Mūrmuižas nocietinājuma torņa atjaunošanas pasākumu veikšanai. Attiecībā uz AS “Latvijas valsts ceļi” plānotajiem darbiem, tika noskaidrots, ka plānota vietējās nozīmes autoceļa Valmiera- Rauna rekonstrukcija, kā arī šogad ir plānots uzsākt gājēju-velosipēdu ceļa gar autoceļu Valmiera-Rauna posmā no Valmieras līdz Mūrmuižai projektēšanu. Vietējos būvniecības projektu attīstītājus interesēja privātās-publiskās partnerības projektu iespējas sadarbībā ar pašvaldību. Iedzīvotāji sagaida no pašvaldības lielāku atsaucību jaunas publiskās infrastruktūras attīstīšanā, lai jaunajiem projektiem, gan daudzdzīvokļu mājām, gan privātmājām, būtu pieejamas iespējas pieslēgties mūsdienu prasībām atbilstošiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem, publiskajiem ceļiem. Citas Mūrmuižas iedzīvotāju idejas: sporta laukumu attīstīšana, bērnu rotaļu laukuma izveidošana pie sporta laukuma, uzstādīt labākas kvalitātes āra trenažierus, Mūrmuižas ezera un Mīļumas (Būtes strauta) uzpludinājuma iztīrīšana, kanalizācijas ieplūšanas tajā likvidēšana, smagā transporta kustību ierobežojošo zīmju uzstādīšana Mūrmuižas ciemata teritorijā, jo ir pieejams apkārtceļš, ātruma ierobežojošo vaļņu izveidošana Kauguros, lai uzlabotu satiksmes drošību, drošāku skolēnu nokļūšanu autobusa pieturā.