Tiks uzsākti Mūrmuižas parka labiekārtošanas darbi

"Pagastmāja" Mūrmuižā

Valmieras novada pašvaldība noslēgusi būvdarbu līgumu ar SIA “Limbažu ceļi” par gājēju ceļa izveidi Mūrmuižas parkā, padarot parka teritoriju pieejamāku un estētiski pievilcīgāku gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pagasta viesiem.

Esošā parka teritorijā ir iestaigāta gājēju taka, kas ir ne tikai iemīļota cilvēku pastaigu vieta atpūtai dabā, bet arī dzīvojamo zonu savienojošs gājēju maršruts. Pie ezera esošās Mūrmuižas dzirnavezera slūžas pilda ne tikai slūžu funkciju, bet ir arī viens no Mūrmuižā esošajiem vides objektiem, virs tām izbūvēts tiltiņš, kuru iecienījuši iedzīvotāji un ciema viesi kā apskates platformu no kuras paveras skats uz ezeru, peldvietu un pagastmāju. Projektā plānots uzlabot  gājēju  infrastruktūru  izbūvējot  apgaismotu,  savienojošu  pastaigu  ceļu  no Mūrmuižas  dzirnavezera  slūžām  līdz  pašvaldības  ceļam  pie īpašuma  “Atvari”,  kā  arī  radīt  vizuāli  pievilcīgu  vidi diennakts tumšajā laikā, izgaismojot esošo slūžu tiltiņu un slūžas. Parka teritorijā tiks uzstādīti arī soli un atkritumu urnas.

Darbi plānoti atbilstoši 2019. gadā izstrādātajai Mūrmuižas centra teritorijas labiekārtošanas koncepcijai (izstrādātājs SIA “Laba vide”), kur viens no plānotajiem mērķiem ir ainavu parka izveide pie Mūrmuižas ezera un SIA “Ceļu komforts” 2022.gadā izstrādātajam tehniskajam projektam “Gājēju ceļš Mūrmuižas parkā, īpašumā “Mūri””.

Projekts Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000005 “Mūrmuižas parka teritorijas labiekārtošana Kauguru pagastā” tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, gūstot atbalstu vietējās rīcības grupas “Ziemeļgauja” izsludinātajā LEADER projektu konkursā. Projekta mērķis ir attīstīt atpūtas un tūrisma vietu Kauguru pagasta Mūrmuiža, veicot Mūrmuižas parka teritorijas labiekārtošanu. Projekta kopējās izmaksas ir 79 301,12 eiro, kur ELFLA finansējums ir 27 000,00 eiro un pašvaldības finansējums 52 301,12 eiro.


Leader logo