Stājušies spēkā noteikumi “Par Valmieras novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību”

mednieks

Noteikumi “Par Valmieras novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību” nosaka medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību Valmieras novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās.

Pašvaldība medību tiesības nodod nomā, noslēdzot rakstveida līgumu par medību tiesību nodošanu nomā uz termiņu, kas nav īsāks par vienu gadu, bet ne ilgāk kā uz piecām medību sezonām.

Par medību tiesību nomu jāmaksā nomas maksa 0,40 eiro apmērā gadā par vienu ha bez PVN 21 %.

Medību tiesību nomu uz pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām var ierosināt fiziska vai juridiska persona (medību kolektīvs), kas atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām, iesniedzot medību tiesību nomas iesniegumu.

Medību tiesību nomas tiesības pašvaldības medību platībās tiek piešķirtas šādiem pretendentiem, medību tiesību lietotājiem, ievērojot šādu prioritāro secību (ciktāl attiecināms):

  1. kuru medību iecirknis reģistrēts Valsts meža dienesta Meža kontroles teritorijas datu bāzē un kas pieteikušies noteikumos noteiktā kārtībā uz to iesniegumā pieteikto medību platību, uz kuru šim medību tiesību nomniekam beidzas medību līgums;
  2. kuru esošais medību iecirknis pilnībā ieskauj pašvaldības medību platību;
  3. kuru medību iecirknis atrodas Valmieras novada teritorijā un reģistrēts Valsts meža dienesta Meža kontroles teritorijas datu bāzē, un šī iecirkņa medību platība neatrodas tālāk par 100 metriem no iesniegumā pieteiktās pašvaldības medību platības;
  4. medību kolektīvam, ja vismaz 50 % no kolektīva biedriem ir deklarējušies Valmieras novada administratīvajā teritorijā.

Ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi medību tiesību nomas pretendenti, tiek rīkota izsole un medību tiesību nomas tiesības iegūst pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas tiesību cenu par vienu hektāru gadā.

Noteikumi “Par Valmieras novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību” publicēti Valmieras novada pašvaldības interneta vietnē www.valmierasnovads.lv ŠEIT.

Medību tiesību nomas pretendenta iesniegums ŠEIT.