Stājušies spēkā jaunie noteikumi par pabalstiem un sociālajām garantijām Valmieras novadā

2024. gada 9. janvārī stājušies spēkā Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 105 “Par pabalstiem un sociālajām garantijām Valmieras novadā”.

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apvienoti vairāki pašvaldības noteikumi par pabalstiem. Tie nosaka sociālās palīdzības pabalstu, brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu, pabalstu audžuģimenēm un sociālo garantiju bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem saņemšanas kārtību, apmēru un personu grupas, kuras ir tiesīgas saņemt pabalstus Valmieras novadā. Klāt nākuši jauni pabalsti, kā arī ir izmaiņas jau esošo pabalstu piešķiršanas kārtībā.

Lai saņemtu noteikumos noteiktos pabalstus, personai jāvēršas Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē vai Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļā ar iesniegumu, izņemot, lai saņemtu pabalstus audžuģimenei.

Iesnieguma veidlapu var iesniegt gan klātienē Sociālo lietu pārvaldē vai Dzimtsarakstu nodaļā, gan nosūtot uz iestādes oficiālo elektronisko adresi, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.gov.lv, vai, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz pārvaldes vai Dzimtsarakstu nodaļas elektronisko pasta adresi vai . Bāriņtiesa katru gadu līdz 1. februārim informē pārvaldi par iepriekšējā gadā pieņemtajiem lēmumiem par aizgādņa atcelšanu, atlaišanu vai atstādināšanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas.

Pabalsts par aizgādņa pienākumu pildīšanu

No 2024. gada būs iespējams saņemt pabalstu par aizgādņa pienākumu pildīšanu, kas noteikts 250 EUR apmērā un tiek izmaksāts reizi gadā – līdz nākamā gada 1. martam par iepriekšējo kalendāro gadu (izmaksas veiks no 2025. gada). Pabalsta saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, ja aizgādnībā esošās personas pamata dzīvesvieta deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā vai aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta līdz ievietošanai sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē 12 mēnešus ir bijusi Valmieras novada administratīvā teritorija.

Ēdināšanas pabalsts

Ēdināšanas pabalsts tiks piešķirts ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuri klātienē apgūst pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu izglītības iestādē, kas atrodas ārpus Valmieras novada administratīvās teritorijas. Pabalsta saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu, un tas tiks piešķirts no dienas, kad Sociālo lietu pārvalde pieņems lēmumu. Pabalsts tiks izmaksāts reizi mēnesī pēc Sociālo lietu pārvaldē saņemta rēķina par iepriekšējā mēnesī izglītības iestādē saņemto ēdināšanas pakalpojumu un maksājuma dokumenta par rēķina apmaksu.

Ēdināšanas pabalsts izglītojamiem, kuri izglītību apgūst privātajā izglītības iestādē

Turpmāk ēdināšanas pabalstu izglītojamiem, kuri izglītību apgūst privātā izglītības iestādē, būs iespējams saņemt, Sociālo lietu pārvaldē iesniedzot tikai ēdināšanas pakalpojuma rēķinu par iepriekšējā mēnesī saņemto ēdināšanas pakalpojumu un maksājuma dokumentu par tā apmaksu (iepriekš bija nepieciešams arī apliecinājums par dienām, kurās bērns apmeklējis izglītības iestādi). Nemainīgs nosacījums ir iesnieguma iesniegšana par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu. Ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts no dienas, kad Sociālo lietu pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

Pabalsts daudzbērnu ģimenei mācību piederumu iegādei

Atviegloti arī nosacījumi pabalsta piešķiršanai daudzbērnu ģimenēm mācību piederumu iegādei. No 2024. gada bērnam, par kuru tiek prasīts pabalsts, kā arī vienam no vecākiem ir jābūt deklarētam Valmieras novadā (iepriekš obligāts nosacījums bija vienam no vecākiem un vismaz trīs bērniem deklarētā dzīvesvieta Valmieras novadā). Kā līdz šim, vecākam jāuzrāda arī derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība.

Balva nozīmīgā dzīves jubilejā

Valmieras novada administratīvajā teritorijā pēdējos 12 mēnešus dzīvesvietu deklarējusi persona, sasniedzot 90, 95, 100 un vairāk nekā 100 gadu vecumu, var pieprasīt balvu nozīmīgā dzīves jubilejā. Balvu var pieprasīt, rakstot iesniegumu ne vēlāk kā vienu gadu pēc noteiktā vecuma sasniegšanas.

Plašāk ar saistošajos noteikumos minētajiem pabalstiem iespējams iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.valmierasnovads.lv, sadaļā “Pakalpojumi” – “Sociālais atbalsts”.