Sociālo pakalpojumu centra Rūjienā izveides progress

Kā iepriekš ziņots, Valmieras novada Rūjienā projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/043) ietvaros norisinās sociālo pakalpojumu centra izveide.

Saskaņā ar būvuzņēmēja sniegto informāciju aizvadītā mēneša laikā ir pabeigta ēkas 2. stāva grīdas pamatnes izbūve, noslēgusies jumta seguma iesegšana bez papildelementiem, izbūvēta bēniņu laipa, bēniņu stāvā izbūvētas ventilācijas sistēmas, veikta to izolācija, uzsākta ārsienu konstrukciju un izolācijas montāža no iekšpuses, kā arī demontēts viss atlikušais nestabilais apmetums.

Projekta rezultātā tiks izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un pilngadīgām personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes institūcijā. Pakalpojums tiks nodrošināts 16 personām. Tāpat arī paredzēts izveidot Dienas aprūpes centru 18 vietām, paredzot sniegt pakalpojumu 24 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Rūjienas bijušās slimnīcas ēkai, kur tiek veidots sociālo pakalpojumu centrs, ir piešķirts vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss, tādēļ tā jāatjauno, saglabājot vēsturisko izskatu. Atbilstoši iepirkuma rezultātam būvdarbus veic SIA “EKERS”.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 113 056,00 EUR, tai skaitā 505 501,00 EUR līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 130 226 EUR ir valsts budžeta finansējums, 477 329 EUR Valmieras novada pašvaldības finansējums. 

Sociālo pakalpojumu infrastruktūra  Rūjienā tiek veidota Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Kopējais projekta mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem visā Vidzemes reģionā. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas cilvēkam sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē atšķirībā no aprūpes pakalpojuma ilgstošas aprūpes institūcijās.

Projekta mērķgrupas ir ārpusģimenes aprūpē esošie bērni, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.