Sociālais atbalsts aizvadītajos gados

No 1. jūlija stājas spēkā vairākas izmaiņas sociālajā jomā

Viena no Valmieras novada pašvaldības prioritātēm, kas katru gadu pašvaldības kopējā budžetā ir apmēram 8–11 % apmērā, ir sociālais atbalsts novada iedzīvotājiem. Sociālās palīdzības pabalsti iedalīti divās grupās: pamata pabalsti (garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts un mājokļa pabalsts) un papildu pabalsti (pabalsts krīzes situācijā, pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai, tai skaitā pabalsts veselības aprūpei, pabalsts mājokļa pielāgošanai).

2022. gads
2022. gadā no pašvaldības budžeta sociālā atbalsta pasākumiem, tajā skaitā sociālajai palīdzībai, sociālajām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm, atbalstam daudzbērnu ģimenēm, apmaksātie sociālie pakalpojumi un citi atbalsta pasākumi un kompensācijas iedzīvotājiem, iztērēti līdzekļi 458 4368, 81 EUR apmērā.
Sociālo pakalpojumu aprūpei mājās 2022. gadā pašvaldība sniegusi 108 klientiem, kopā šim mērķim novirzot 107633 EUR. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtos sociālos pakalpojumus saņēmuši 224 klienti, veidojot izmaksas 242 3026,68 EUR apmērā. Patversmju un naktspatversmju sniegto sociālo pakalpojumu saņēmuši 26 klienti, kopā šim mērķim novirzot 32130 EUR. Pašvaldības sniegtā sociālā palīdzība 2022. gadā bijusi 133 3484,71 EUR apmērā, kopumā palīdzot 2023 mājsaimniecībām. Tajā skaitā garantētā minimālā ienākuma pabalsts 360166,9 EUR, atbalstot 499 mājsaimniecības. Mājokļa pabalsts izsniegts 826007,9 EUR apmērā, atbalstītas 1687 mājsaimniecības. Pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai, ko piešķir trūcīgām vai maznodrošinātām personām, 2022. gadā bija 9573 EUR, atbalstītas 129 mājsaimniecības. Pabalstam krīzes situācijā izlietoti līdzekļi 137736,9 EUR apmērā, atbalstītas 226 mājsaimniecības. Tikmēr daudzbērnu ģimeņu atbalstam izlietoti līdzekļi 62240 EUR apmērā, atbalstot 770 mājsaimniecības, tas ietver arī atbalstu mācību līdzekļu iegādei.

2023. gads
Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 2023. gadā bija 333 0447, 44 EUR, kas ietver sociālo palīdzību, sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm, no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātos sociālos pakalpojumus, kā arī citus atbalsta pasākumus un kompensācijas iedzīvotājiem.
Aprūpi mājās saņēmuši 115 klienti, veidojot 101776 EUR lielas izmaksas.  Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtos sociālos pakalpojumus saņēmuši282 klienti, kopā veidojot 290 1789 EUR lielas izmaksas. Patversmju un naktspatversmju sniegto sociālo pakalpojumu saņēmuši19 klienti, mērķim novirzot 15024 EUR. Pašvaldības sniegtā sociālā palīdzība kopā 2023. gadā bijusi 1488979,69 EUR apmērā, palīdzēts 1908 mājsaimniecībām. Tas ietver garantētā minimālā ienākuma pabalstu 385 mājsaimniecībām, veidojot 261614,6 EUR kopējās izmaksas. Mājokļa pabalstu saņēmušas 1748 mājsaimniecības, kopā šim mērķim izlietojot 1174454,8 EUR. Pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai, ko piešķir trūcīgām vai maznodrošinātām personām, 2023. gadā bija 15680,31 EUR, atbalstītas 216 mājsaimniecības. Šie pabalsti tiek piešķirti medicīnisko izdevumu apmaksai un mājokļa pielāgošanai personai, kurai ir I grupas redzes invaliditāte vai I grupas invaliditāte un kura pārvietojas ratiņkrēslā. Pabalstu krīzes situācijā saņēmušas 78 mājsaimniecības, šim mērķim novirzot 37229,94 EUR. Atbalstam daudzbērnu ģimenēm izlietoti 62150, 02 EUR, atbalstot 801 mājsaimniecību.

Sociālās palīdzības funkcijai 2024. gadā paredzēts finansējuma palielinājums. Saglabājot atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām, kā arī sociālās palīdzības daudzveidību, finansējums nozarei ir 11,11 miljoni eiro jeb 8,9 % no pašvaldības kopējā budžeta.

Būtiski norādīt, ka 2022. un 2023. gada statistikā nav norādīta informācija par dienas aprūpes centru sniegtajiem pakalpojumiem personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar fiziska rakstura traucējumiem, bērniem ar invaliditāti un bērniem no trūcīgām ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, personām pensijas vecumā un pārējo dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi, jo līdz šim šos pakalpojumus finansēja valsts.

No 2024. gada Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu rezultātā izveidoto sociālo pakalpojumu un ēku uzturēšanas nodrošināšanas turpināšanai Valmierā, Rūjienā un Mazsalacā paredzēti izdevumi 1,08 miljoni eiro apmērā no pašvaldības budžeta.

Sociālā palīdzība mazaizsargāto iedzīvotāju un ģimeņu atbalstam ir viena no Valmieras novada pašvaldības 2024. gada budžeta prioritātēm. Arī 2024. gadā pašvaldība turpina brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu izmaksāšanu, piemēram, pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā, pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, balva nozīmīgā dzīves jubilejā, jau pieminētais pabalsts daudzbērnu ģimenei mācību piederumu iegādei, pabalsts par aizgādņa pienākumu pildīšanu, apbedīšanas pabalsts, kā arī ēdināšanas pabalsts izglītojamiem, kuri izglītību apgūst privātajā izglītības iestādē.