Sociālā palīdzība Valmieras novada iedzīvotājiem

Sociālā atbalsta sistēmas vienādošana Valmieras novada iedzīvotājiem kopš novada izveides, apvienojot astoņas pašvaldības, ir bijusi tās prioritāte. Sociālās jomas speciālisti ir kopā strādājuši, izvērtējot līdzšinējo sniegto pakalpojumu un atbalsta apmēru katrā pašvaldībā, lai izstrādātu vienotus noteikumus par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras novada pašvaldībā.

Saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un sociālās palīdzības pabalstus var Valmieras novadā dzīvesvietu deklarējušas personas vai personas, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Valmieras novadā.

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni nosaka valsts, un tas ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Savukārt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni nosaka pašvaldība – Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais ienākumu slieksnis ir 280 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 196 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Sociālās palīdzības pabalsti iedalās divās grupās: pamata pabalsti (garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts un mājokļa pabalsts) un papildu pabalsti (pabalsts krīzes situācijā, pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai, tai skaitā pabalsts veselības aprūpei, pabalsts mājokļa pielāgošanai).

GMI pabalsts

Lai saņemtu GMI pabalstu, nav obligāts trūcīgas mājsaimniecības statuss, jo pabalstu piešķir, pamatojoties uz mājsaimniecības materiālā stāvokļa izvērtējumu. Garantētais minimālais ienākumu līmenis mājsaimniecības pirmajai personai no 2021. gada 1. janvāra ir 109 eiro, bet katrai nākamai personai 76 eiro. GMI pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Pabalstu piešķir uz trim mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā, vai sešiem mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā vai uz personu attiecas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta otrajā daļā noteiktie izņēmumi.

Mājokļa pabalsts

Mājokļa pabalsts ir materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai, un tā saņemšanai nav obligāts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Aprēķinot mājokļa pabalsta apmēru, ņem vērā izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par apsaimniekošanas maksu), par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģijas, ūdens, dabasgāzes, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), par telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu, kā arī izdevumi par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Valmieras novada pašvaldība informē, ka šobrīd ir izveidojusies situācija, kad lielai daļai mājokļa pabalsta pieprasītāju pabalsts ir piešķirts 2021. gada pirmajā pusē. Lai aprēķinātu turpmāk piešķiramā pabalsta apmēru, mājsaimniecībām tās dzīvesvietai tuvākajā Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes sociālo darbinieku pieņemšanas vietā jāiesniedz iesniegums un ar mājokli saistītu izdevumu apliecinoši dokumenti, lai sociālā darba speciālists varētu noteikt pabalsta apmēru un veikt pabalsta pārrēķinu, ja tas būs nepieciešams.

Pabalsts krīzes situācijā

Lai saņemtu pašvaldības atbalstu krīzes situācijas seku novēršanai vai mazināšanai, viena mēneša laikā pēc krīzes situācijas rašanās Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums un krīzes situācijas faktu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu). Katastrofu gadījumos pabalsta apmērs ir līdz trīs valstī noteiktām minimālām mēneša darba algām. Citos no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos, ja mājsaimniecība savas pamatvajadzības nespēj nodrošināt saviem spēkiem, pabalsta apmērs ir līdz vienai valstī noteiktai minimālai mēneša darba algai. Pabalsts krīzes situācijā ir vienreizējs, bet var tikt izmaksāts atkārtoti, izvērtējot situāciju, kādā nonākusi mājsaimniecība.

Pabalsts veselības aprūpei

Personai no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kurai ir radušies ar veselības aprūpi saistīti izdevumi un kurus persona ir apmaksājusi, ir iespēja saņemt pabalstu. Tā apmērs ir 50% no minētajiem izdevumiem, bet nepārsniedzot 300 eiro kalendāra gadā.

Pabalstu piešķir, lai segtu izdevumus par veiktajām pacienta iemaksām un pacienta līdzmaksājumiem valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, veiktajiem maksas veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus neapmaksā no valsts budžeta, optisko briļļu iegādi, valsts kompensējamo medicīnisko ierīču (izņemot zāļu un uztura bagātinātāju) iegādi.

Pabalsts mājokļa pielāgošanai

Pabalstu mājokļa pielāgošanai var saņemt persona, kurai ir I grupas redzes invaliditāte vai I grupas invaliditāte un pārvietojas riteņkrēslā, un kurai ir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Pabalsta maksimālais apmērs vienai personai ir 2000 eiro, to piešķir viena mājokļa pielāgošanai, kā arī atkārtoti šo pabalstu var pieprasīt ne ātrāk kā pēc pieciem gadiem.

Pabalstu mājokļa pielāgošanai var saņemt, lai veiktu iekštelpu vides pielāgojumu izbūvi, iekštelpu aprīkošanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, ārējās vides pielāgošanu – uzbrauktuves ierīkošanu vai pacēlāja iegādi un ierīkošanu, ja persona dzīvo ēkas pirmajā stāvā, tāmes, mājokļa pārbūves vai atjaunošanas projekta vai vienkāršotās pārbūves vai atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādes un tās saskaņošanas Valmieras novada Būvvaldē apmaksai, izņemot gadījumu, ja mājoklī iepriekš veikta patvaļīga būvniecība. Pabalsts nav paredzēts, lai iegādātos tehniskos palīglīdzekļus, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.

Covid-19 pabalsts krīzes situācijā

Līdz 2021. gada 31. decembrim mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, ir iespēja saņemt pabalstu krīzes situācijā 150 eiro apmērā vienai personai mēnesī.

Lai saņemtu plašāku informāciju, aicinām iedzīvotājus personīgi vērsties Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes sociālo darbinieku pieņemšanas vietās vai rakstīt uz e-pastu .