Silzemnieku pludmalē mainīta satiksmes organizācija

Silzemnieku pludmales stāvlaukums

No 22. jūlija Burtnieku ezera Silzemnieku pludmalē, Burtnieku pagastā aizliegta iebraukšana pludmales zonā, izņemot īslaicīgi kuģošanas līdzekļu ielaišanai ūdenī. Automašīnas novietojamas stāvlaukumā gar piebraucamo ceļu uz pludmali.

Šādas izmaiņas veiktas, jo līdzšinējais stāvlaukums atradās pavasarī un rudenī applūstošajā teritorijā, kas rada ķīmiska piesārņojuma draudus ezerā. Silzemnieku pludmale arī atrodas Dabas liegumā “Burtnieku ezera pļavas”, kas ir griezes ligzdošanas teritorija un potenciāls ķikutu biotops, lielas platības aizņem aizsargājami biotopi. Lai saudzētu pludmales tiešā tuvumā esošās dabas vērtības, stāvlaukums ir pārcelts tālāk no ūdens un aizsargājamiem biotopiem. Lūdzam cienīt dabu un ievērot pludmalē izvietotās ceļa zīmes!

Burtnieku ezera Silzemnieku pludmales stāvlaukums (jaunais)
Jaunais stāvlaukums gar piebraucamo ceļu