SIA “Valmieras ūdens” izsludina izsoli nekustamajam īpašumam Rubenes ielā 43A, Valmierā

SIA “Valmieras ūdens” izsludina izsoli nekustamajam īpašumam Rubenes ielā 43A, Valmierā

SIA “Valmieras ūdens” (reģ.Nr.44103033608) nodod atsavināšanai atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – ĒKU (Darbnīca ar garāžu) Rubenes ielā 43a, Valmierā, Valmieras novadā ar kopējo platību 574,4m2, kadastra Nr.96015170901. Izsole notiks 2023.gada 10.maijā plkst.10.00 SIA “Valmieras ūdens” telpās Rūpniecības ielā 50, Valmierā.

Reģistrēties dalībai izsolē iespējams līdz 2023.gada 9.maijam plkst.15.00, iesniedzot izsoles noteikumos minētos dokumentus pie izsoles komisijas sekretāres Rūpniecības ielā 50, Valmierā, 2-2 kabinetā. Izsoles sākumcena – EUR 185 000.00, izsoles solis – EUR 5000.00.

Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa – EUR 50.00 ieskaitāma SIA “Valmieras ūdens” kontā Nr. LV04UNLA0050005417162, AS “SEB Banka”, kods Nr. UNLALV2X ar norādi „Nekustamā īpašuma Rubenes iela 43a, Valmierā izsoles reģistrācijas maksa”.

Izsoles nodrošinājuma maksa – EUR 18500.00 (10% apmērā no izsoles sākumcenas) ieskaitāma SIA “Valmieras ūdens” kontā Nr. LV04UNLA0050005417162, AS “SEB Banka”, kods Nr. UNLALV2X ar norādi „Nekustamā īpašuma Rubenes iela 43a, Valmierā izsoles nodrošinājums”.

Samaksa par pirkumu veicama 1 mēneša laikā pēc izziņas norēķinam par izsolē iegūto īpašumu saņemšanas. Pirmpirkuma tiesības uz īpašumu ir zemes, uz kuras atrodas izsolāmais īpašums, īpašniekam.

Izsolāmais īpašums apskatāms, iepriekš vienojoties par laiku un vietu ar uzņēmuma Saimnieciskās daļas vadītāju Inetu Matvejevu (tālr. 26459768). Interesenti aicināti iepazīties ar izsoles noteikumiem SIA “Valmieras ūdens” interneta vietnē www.valmierasudens.lv.