Seko līdzi Valmieras novada pašvaldības domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem!

Domes lēmumi

Valmieras novada pašvaldības domi, atbilstoši vēlēšanu likumam, veido 19 deputāti, kurus iedzīvotāji ievēl pašvaldības vēlēšanās reizi četros gados. Dome nodrošina novada iedzīvotāju pārstāvību. Valmieras novada pašvaldības dome ir lēmējinstitūcija, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā pašvaldība nodrošina tai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu atbilstošu izlietojumu.

Domes deputāti lēmumus pieņem atklātās sēdēs. Tajās pieteikt savu klātbūtni var ikviens pašvaldības iedzīvotājs, žurnālisti, valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu amatpersonas. Kārtība, kā to izdarīt, noteikta Valmieras novada pašvaldības nolikumā – pirms domes sēdes jāinformē Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centra atbildīgais darbinieks, kurš protokolē domes sēdes, par ierašanos un piedalīšanos domes sēdē. Iedzīvotāji var piedalīties domes un tās komiteju klātienes sēdēs daļā, kura nav noteikta par slēgtu.

Domes kārtējās sēdes ne retāk kā reizi mēnesī sasauc Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot sēdes darba kārtību. Nepieciešamības gadījumā tiek izsludinātas domes ārkārtas sēdes. Par domes sēdēm iedzīvotāji informāciju var izlasīt tīmekļvietnē valmierasnovads.lv sadaļā “Jaunumi” vai “Norišu kalendārs”, vai “Pašvaldība”- “Dome”- “Domes sēdes”.

Pirms domes sēdes visi jautājumi tiek izskatīti un apspriesti attiecīgo komiteju sēdēs. Valmieras novada pašvaldības deputāti darbojas Izglītības, kultūras un sporta komitejā, Tautsaimniecības un attīstības komitejā, Sociālo un veselības lietu komitejā, Finanšu komitejā.

Nodrošinot lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu, pieejamību un atklātumu, Valmieras novada pašvaldības domes sēdes tiek pārraidītas tiešsaistē. Iespēja noklausīties domes sēdes tiešsaistē ir Valmieras novada pašvaldības tīmekļvietnē valmierasnovads.lv, sociālo tīklu kontā YouTube: Valmieras novada pašvaldība un Facebook: Valmiera.Valmierasnovads.

Domes lēmumi tiek publicēti pašvaldības tīmekļvietnē valmierasnovads.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Dome” – “Domes sēdes”, ievērojot personas datu aizsardzību. Savukārt tīmekļvietnes sadaļā “Pašvaldība” – “Dome” atrodama arī informācija par komiteju sēdēm.

Valmieras novada pašvaldības informatīvajā izdevumā paskaidrojošas informācijas veidā pašvaldība publicē informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, kas skar lielāku novada iedzīvotāju daļu.

Ja iedzīvotājiem nav iespēja mājās sekot līdzi domes sēžu norisei un iepazīties ar domes sēžu lēmumiem tīmekļvietnē, tad aicinām doties uz tuvāko bibliotēku vai Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru, lai iepazītos ar nepieciešamo informāciju.

2023. gadā Valmieras novada pašvaldības dome 20 domes sēdēs pieņēmusi 669 lēmumus un apstiprinājusi 35 saistošos noteikumus. Valmieras novada domes administrācija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citus tās nolikumā noteiktos uzdevumus.