Sākts Ziloņu ielas pārbūves pirmais posms

Oktobra izskaņā uzsākti būvdarbi Ziloņu ielā, Valmierā. Pārbūve tiek sākta Ziloņu ielas posmā no krustojuma ar Bastiona ielu līdz pirmajam pagriezienam.

Kā pirmie plānoti apakšzemes komunikāciju – ūdensvada, lietus ūdens kanalizācijas un siltumtrases iebūves darbi minētajā Ziloņu ielas posmā. Projekta ietvaros paredzēts sakārtot esošās mūra atbalstsienas, kā arī veikt Valmieras vecpilsētas 14.gs.aizsargmūra ar šaujamlūku konservācijas darbus.

Veicot būvdarbus, tiek ņemts vērā, ka plānotie ielas pārbūves darbi paredzēti valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības zonā, līdz ar to, pēc Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsniegto tehnisko noteikumu prasībām, tiek nodrošināta arheoloģiskā uzraudzība zemes rakšanas darbu laikā. Tāpat paredzēta arborista iesaistīšana, lai ievērotu koku aizsardzības pasākumus – veiktu esošo koku veselības izvērtēšanu un vērtīgo koku saglabāšanu.

Gan būvdarbu laikā, gan arī pēc pārbūves pabeigšanas Ziloņu ielā automašīnu kustība nav plānota, izņemot piekļuvi īpašumam Ziloņu ielā 11. Tā projektēta kā atpūtas un brīvā laika telpa bez automašīnām. Pēc projekta tiek plānots apmeklētāju plūsmas pieaugums Ziloņu ielā izvietotajos kultūras un dabas mantojuma objektos.

Ziloņu ielas pārbūves darbu mērķis ir labiekārtot ielu un tai piegulošās teritorijas pie Dzirnavu ezeriņa, kā arī izveidot laukumu vides/mākslas objektam “Krodera ābele”. Teritorijā plānoti vairāki laukumi, taču tā saglabās galvenos gājēju/velosipēdistu plūsmas virzienus, vienlaicīgi kalpojot kā telpa gājējiem un kā atpūtas teritorija pilsētvidē. Nākamajos būvdarbu posmos lielākās pārmaiņas sagaidāmas Lāčplēša un Ziloņu ielas krustojumā. To paredzēts veidot kā teātra priekšlaukumu, vienlaicīgi vizuāli paplašinot telpu un kļūstot kā teātra ārtelpas papildinājums.

Ziloņu ielas pārbūves būvprojekta autors ir SIA “Ceļu komforts”, piesaistot ainavu arhitekti Helēnu Gūtmani. Būvdarbu veicējs, atbilstoši iepirkumam, SIA “Limbažu ceļi”. Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz nākamā gada beigām.

Ziloņu ielas pārbūve tiek īstenota, piesaistot Eiropas Savienības darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu “Valmieras Vēsturiskā centra attīstība”, kura ieviešanai plānots ERAF finansējums 2 000 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībai 70 588,24 EUR un pašvaldības finansējums 1 409 107,63 EUR. Līguma summa par pārbūves darbu izpildi Ziloņu ielā ir EUR 1 252 174,39, bez pievienotās vērtības nodokļa.